Brytyjskie składki zamiast ZUS Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(24 głosów)
Brytyjskie składki ZUS
 

Brytyjskie składki na ubezpieczenie społeczne

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem polskich składek płaconych do ZUS są składki National Insurance Contributions. Istnieją ich cztery rodzaje, pobierane jako procent od dochodu lub stała suma.

Nie ma tu odpowiednika polskiego ZUS, a więc odrębnej instytucji zajmującej się pobieraniem i zarządzaniem składkami ubezpieczenia społecznego. National Insurance Contribution Office stanowi część urzędu podatkowego (Her Majesty Revenue and Customs). Różne składki są naliczane zależnie od tego czy dana osoba jest zatrudniona “na etacie” czy prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Pracując w Zjednoczonym Królestwie musisz płacić składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions). Dzięki temu będziesz uprawniony do darmowych świadczeń zdrowotnych, a także otrzymywania pewnych zasiłków oraz emerytury państwowej. Wysokość składek zależy od wysokości dochodów oraz od tego, czy pracujesz dla kogoś czy też dla siebie.

Kogo obowiązują składki na ubezpieczenie społeczne?

Obowiązek płacenia składek National Insurance spoczywa na osobach pracujących w Wielkiej Brytanii (zatrudnionych bądź samozatrudnionych), w wieku od 16 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn urodzonych przed 6 kwietnia 1959 i 60 lat dla kobiet urodzonych przed 6 kwietnia 1950 r. Od kwietnia 2010 r. do 2020 r. wiek emerytalny kobiet będzie stopniowo wzrastać. Sprawdź aktualne informacje na ten temat na stronie rządowej GOV.UK

Składki ubezpieczenia społecznego stają się obowiązkowe po przekroczeniu określonej wysokości wynagrodzenia – o czym poniżej. Osoby o bardzo niskich zarobkach nie maja obowiązku wpłacania składek ubezpieczenia społecznego. 

Jeśli pracodawca oferuje Ci pracę płatną 'do ręki', postępuje niezgodnie z prawem. 

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i działalność na własny rachunek w Polsce

Gdy zatrudnienie (lub działalność na własny rachunek) wykonywane jest jednocześnie w kilku państwach Unii, o miejscu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne decyduje miejsce wykonywania pracy. Tak więc jeśli jesteś zatrudniony na terytorium jednego państwa bądź prowadzisz działalność na własny rachunek na terytorium jednego państwa UE, podlegasz ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli mieszkasz na terytorium innego.  

Generalnie uznaną zasadą jest podleganie ubezpieczeniom miejsca wykonywania pracy jest to tzw. zasada lex loci laboris. zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporzadzenia 1408/71 EWG, pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga zakres stosowania pojęcia "pracownik", ponieważ zgodnie z prawem wspólnotowym pojęcie to należy interpretować szerzej niż na gruncie prawa polskiego. W odniesieniu do wspólnotowego rozumienia "pracownikiem" jest każdy, kto wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby w zamian za wynagrodzenie. 

Możemy tu zatem zaliczyć oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, również  np. zleceniobiorców po wyjaśnieniu zakresu pojęcia "pracownik" należy zakreślić ramy pojęcia  osoby prowadzącej działalność także w ujęciu wspólnotowym. Do osób prowadzących działalność na własny rachunek zalicza się w takim rozumieniu: 

 • osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • wspólników spółek partnerskich, jawnych i komandytowych,
 • wspólników jednoosobowych spółek z ograniczona odpowiedzialnością,
 • przedstawicieli wolnych zawodów, twórców, artystów oraz
 • rolników 

 

Tak więc w przypadku zbiegu dwóch tytułów osoba jednocześnie będąca pracownikiem w jednym państwie oraz prowadząca działalność w innym zgodnie z powyższą zasada podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje pracę. 

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wspomniane wyjątki od art. 13 ust. 1a rozporządzenia 1408/71 mają zastosowanie w odniesieniu do osób wykonujących pracę w kilku państwach jednocześnie. Mogą oni właśnie w drodze wyjątku, w zależności od sytuacji, podlegać albo przepisom państwa  w którym mają miejsce zamieszkania, albo państwa w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo ich zatrudniające albo pracodawca, z którym zawarli umowę.

Wyróżniamy tutaj trzy podstawowe przypadki: 

 1. W pierwszej kolejności wyjątek stanowią pracownicy delegowani, tj. wykonujący jedynie tymczasowo swoją pracę w innym państwie. 
 2. Następnie, zgodnie z art. 14 ust. 2b(i) rozporządzenia 1408/71 pracownik zatrudniony w kilku państwach członkowskich u rożnych pracodawców lub wykonuje pracę u tego samego pracodawcy w kilku jego zakładach położonych w rożnych państwach członkowskich a jednym z państw zatrudnienia jest państwo  w którym pracownik ma miejsce zamieszkania - objęty jest przepisami ubezpieczeniowymi państwa w którym zamieszkuje, jeśli wykonuje tam część swojej pracy.
 3. Trzeci wyjątek stanowi pracownik zatrudniony jednocześnie w kilku państwach członkowskich a nie zamieszkały ani w państwie w którym siedzibę ma pracodawca, ani w państwie lub państwach w których wykonuje swoją pracę - tu stosuje się przepisy tego państwa na obszarze którego znajduje się siedziba zatrudniającego pracodawcy - art. 14 ust. 2b(ii) rozporządzenia 1408/71.

 

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a także na stronie HMRC

Zatrudnienie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś zatrudniony w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, wówczas jesteś objęty przepisami ubezpieczeniowymi państwa, w którym mieszkasz. Osoby, które pracują dla pracodawcy w Polsce i są przez niego oddelegowane do pracy w Wielkiej Brytanii na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy mogą być uprawnione do zaświadczenia E101 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dzięki czemu nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne w Zjednoczonym Królestwie. 

Numer Ubezpieczenia Społecznego - NIN

Do rejestracji podatnika w systemie ubezpieczeń socjalnych i systemie podatkowym służy Numer Ubezpieczenia Społecznego, zwany w skrócie NIN.

Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii powinien posiadać swój własny NIN, jego odpowiednikiem w Polsce jest numer NIP i PESEL. Jego przyznawaniem zajmuje się HM Revenue and Customs (The National Insurance Contributions Office).

Więcej informacji na temat Numeru Ubezpieczenia Społecznego NIN

Rodzaje i wysokość składek

W Wielkiej Brytanii istnieje kilka klas składek ubezpieczenia społecznego, ustanowionych przez brytyjski urząd podatkowy. Wszystkie obowiązujące stawki możesz sprawdzić na stronie internetowej HM Revenue and Customs, HMRC. Zmiany dokonywane są zwykle w kwietniu. 

 

Klasa 1 składek (Class 1 NIC) – pracownicy i pracodawcy

Klasa 1 składek (Class 1 NIC) obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz ich pracodawców. Składki stanowią procent wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Odsetek ten zmienia się zależnie od wysokości zarobków. 

Stawki ubezpieczenia społecznego Class 1 płacone przez pracownika ("primary") w roku podatkowym 2013-2014, przedstawiają się następująco: 

 • nie płacisz składek, jeśli Twoje wynagrodzenie brutto nie przekracza poziomu "primary threshold" (czyli 149 funtów tygodniowo w roku podatkowym 2013-2014); 
 • jeśli zarabiasz powyżej 149 funtów, ale poniżej 797 funtów tygodniowo (to wysokość "Upper earnings limit" w roku podatkowym 2013-2014), płacisz 12% otrzymywanego wynagrodzenia jako Class 1 NIC (część główna); 
 • płacisz również 2% zarobków powyżej 797 funtów tygodniowo jako Class 1 NIC (część dodatkowa);
 • płacisz mniejszą składkę, jeśli bierzesz udział w akredytowanym programie składek rentalnych Twojego pracodawcy. 

Pracodawca natomiast płaci składkę ubezpieczeniową Class 1 "secondary" na poziomie 13,8%. Tu obowiązek płacenia występuje również w przypadku, kiedy wynagrodzenie brutto pracownika przekroczy poziom primary threshold. 

Składki Class 1 są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika razem z podatkiem dochodowym i odprowadzane do budżetu przez pracodawcę. 

Klasa składek 1A (Class 1A NIC) obejmuje pracodawców, którzy zapewniają swoim pracownikom dodatkowe profity niegotówkowe, takie jak możliwość korzystania z samochodu służbowego, paliwa czy telefonu komórkowego do celów prywatnych, których roczna wartość przekracza pewną kwotę. 

Składka w klasie 1B (Class 1B NIC) odnosi się do pracodawców, którzy podpisali z HMRC umowę PAYE Settlement Agreement (PSA). Na podstawie tej umowy pracodawca ma prawo odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne w formie ryczałtu po końcu roku podatkowego. Składka naliczana jest od ściśle określonych w umowie PSA wydatków ponoszonych na rzecz pracownika lub świadczeń niegotówkowych zapewnianych pracownikowi. W przypadku braku ww. umowy takie wydatki i świadczenia stanowią zwiększenie podstawy naliczania składki na ubezpieczenie społeczne w klasie 1 lub 1A. Umowa PSA z biurem HMRC jest nieobowiązkowa. 

 

Klasa 2 i 4 składek – osoby samozatrudnione

Osoby samozatrudnione obowiązuje cotygodniowa jednakowa składka na ubezpieczenie społeczne w klasie 2 – Class 2 NIC. Po przekroczeniu określonej wielkości dochodów, na koniec roku podatkowego oprócz Class 2 NIC trzeba zapłacić dodatkową kwotę składek ubezpieczenia społecznego – Class 4 NIC (klasa 4 składek), naliczaną od dochodu. 

W roku podatkowym 2013-2014 składki te kształtują się następująco: 

 • płacisz cotygodniowe składki Class 2 NIC w wysokości 2,70 funtów; 
 • płacisz też Class 4 NIC w wysokości 9% opodatkowanych dochodów pomiędzy 7,755 funtów i 41,450 funtów rocznie i 2% więcej na każdym opodatkowanym zysku powyżej tej wartości; 
 • jeśli Twoje dochody w roku podatkowym 2013-2014 będą mniejsze niż 5,725 funtów, możesz być uprawniony do Small Earnings Exception (SEE), czyli nie będziesz musiał opłacać żadnych składek Class 2. 

Pracując na własny rachunek, sam jesteś odpowiedzialny za wpłacanie składek bezpośrednio do HMRC. Możesz płacić za pomocą usługi Direct Debit (polecenia zapłaty) 

W razie pytań osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub planujące ją uruchomić, mogą skorzystać z infolinii Self Employed Contact Centre: 08459 154 515. 

 

Klasa 3 składek – ubezpieczenie dobrowolne

Składka w ramach klasy 3 jest składką nieobowiązkową, opłacaną w celu zapewnienia kontynuacji ubezpieczenia przez osoby które nie pracują, nie są zobowiązane do odprowadzania składek w klasie 1 lub 2 lub z innych powodów mogłyby nie być uprawnione do świadczeń zapewnianych dzięki National Insurance. Ubezpieczenie to jest płacone w stałej kwocie 13,55 funtów tygodniowo za rok 2013-2014.  

Ubezpieczenie, a świadczenia zdrowotne

Osoby, które pracują legalnie w Wielkiej Brytanii i opłacają obowiązkowe składki ubezpieczenia, są uprawnione do bezpłatnego korzystania z pełnej opieki zdrowotnej w ramach National Health Service. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samozatrudnienia 

O tym, jakie świadczenia NHS są dostępne bezpłatnie dla wszystkich, a jakie tylko dla osób opłacających składki, jakie są dostępne dla gości i turystów oraz dla osób, które udają się do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem długotrwałego pobytu i nie mogą znaleźć pracy, dowiesz się z artykułu Narodowa Służba Zdrowia (NHS)

Te same uprawnienia do opieki zdrowotnej przysługują Twojemu partnerowi z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe oraz dzieciom.

Ubezpieczenie rodziny w Polsce 

Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, pracując w UK możesz też ubezpieczyć swoją rodzinę mieszkającą w Polsce. Dzięki temu będą mogli na koszt Wielkiej Brytanii korzystać ze świadczeń służby zdrowia w kraju zamieszkania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule "Ubezpieczenie członków rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii". 

Wysokość składek a zasiłki 

Od wysokości składek National Insurance jakie płacisz Ty lub (w niektórych przypadkach) Twój partner mogą zależeć Twoje uprawnienia renty oraz do niektórych zasiłków i/lub ilości pieniędzy, jaką możesz otrzymać. Dotyczy to m.in.: 

 • Jobseeker's Allowance tylko Class 1);
 • State Pension (emerytura państwowa);
 • Contribution-based Employment and Support Allowance;
 • Bereavement Allowance 

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie GOV.UK - National Insurance and State Benefits

Dalsze informacje i porady 

Wszelkie potrzebne informacje odnośnie zasad funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii oraz obowiązujących aktualnie składek znajdziesz na stronie internetowej HM Revenue and Customs. 

Wskazówki można uzyskać również telefonując na specjalną infolinię brytyjskiego urzędu podatkowego, HMRC Business Payment Support Service Helpline: 0845 302 14 35. 

Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez EURO-Lex rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów ZUS lub chcesz rozpocząć współpracę, wypełnij poniższy formularz
 
SPRAWA PILNA!
Wysyłając niniejszy formularz akceptujesz jednocześnie naszą „Polityką Prywatności ”

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS