Import towarów do Wielkiej Brytanii - cło, akcyza, VAT

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Import towarów do Wielkiej Brytanii - cło, akcyza, VAT

Przepisy celne w Wielkiej Brytanii, czy to w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej, dotyczą wyłącznie handlu z krajami z poza Unii Europejskiej. Odpowiednie regulacje importowe wydawane są przez Urząd Celny (Customs and Excise - HM C&E). Deklaracja celna, musi być złożona (tzw. Entry) w przypadku każdej dostawy.

Cło i VAT - import towarów do Wielkiej Brytanii 

Proces składania deklaracji w większości kraju może odbywać się drogą komputerową. W przypadku przetworzonych towarów rolnych - oprócz cła i VAT płaci się różnego rodzaju opłaty dodatkowe takie jak opłaty cukrowe itd. wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (CAP).  

Stawki celne są obliczane ad valorem. Struktura stawek celnych przedstawia się następująco: 

 • surowce: 0 - 4,5%, rzadko przekracza ten poziom
 • półprodukty: 2 - 14%
 • produkty gotowe: 3 - 20%
 • produkty rolne: stawki różnią się w zależności od produktu 

Zwolnienia celne obejmują szeroki zakres produktów, np: 

 • środki transportu;
 • kontenery i opakowania;
 • sprzęt profesjonalny;
 • eksponaty wystawiennicze;
 • próbki, wzory; 

Zobacz także: 

Podatek VAT - stawki podatku, rejestracja jako płatnik VAT 

 

Strefy wolnocłowe w Wielkiej Brytanii 

W Wielkiej Brytanii działa 7 wolnych obszarów celnych (5 na terenie portów morskich: Hull, Liverpool, Sheerness, Southampton i Tilbury oraz 2 na terenie portów lotniczych: Birmingham i Prestwick). Firmy administrujące wolne obszary celne na terenie Wielkiej Brytanii działają w oparciu o przepisy Customs and Excise Management Act 1979. Ponadto, szacuje się, że na terenie Zjednoczonego Królestwa działa ok. 3500 różnego typu składów wolnocłowych, w których oprócz składowania dopuszcza się prowadzenie pewnego rodzaju działalności gospodarczej, takiej jak np. rozlewanie napoi, przepakowywanie czy sortowanie towarów.  

Towary pochodzące z krajów nienależących do Unii Europejskiej sprowadzane na teren brytyjskich WOC zwolnione są z opłat celnych i podatkowych. Wyjątek stanowią jedynie towary objęte akcyzą, głównie wyroby alkoholowe i tytoniowe, gdzie opłata akcyzowa musi być uiszczona w momencie wprowadzania towarów do WOC, chyba, że towary te będą przechowywane na terenie tzw. składów akcyzowych (Excise Warehouses) znajdujących się w obrębie danego wolnego obszaru celnego. Należne opłaty celne i podatkowe uiszcza się jedynie w przypadku wyprowadzenia towaru z WOC i wprowadzenia go na obszar celny Wielkiej Brytanii lub innego kraju UE. 

 

Akcyza 

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w wielu innych krajach na szereg towarów jest nałożona akcyza, którą są zobowiązani płacić producenci, importerzy oraz firmy prowadzące składy akcyzowe. W przypadku importu akcyza jest naliczana od wartości towaru zawierającej naliczone cło. Towary, na które jest nakładana akcyza mogą pochodzić zarówno z Wlk. Brytanii, jak również spoza, w tym z obszaru UE.  

Należność z tytułu płatności akcyzy powstaje, gdy: 

 • towary są zwalniane do konsumpcji lub zużycia (generalnie poprzez sieć składów)
 • zarejestrowany przedsiębiorca handlowy bądź okazjonalny importer otrzymuje towary w Wlk. Brytanii
 • sprzedawca towaru dostarcza go w ramach specjalnego systemu sprzedaży na odległość
 • wystąpiło zaginięcie przesyłki lub stwierdzono w jej ramach braki,
 • zaimportowane towary początkowo przeznaczone do własnego użytku zostały następnie sprzedane lub nabierają charakteru handlowego 

Opłaty akcyzowe dotyczą głównie następujących towarów: 

 • alkoholi
 • wyrobów tytoniowych
 • ropy naftowej i jej pochodnych 

Opłaty uznawane są jako część kosztów tym samym zwiększając podstawę wymiaru podatku VAT.  

Wiele towarów akcyzowych jest składowanych w specjalnych składach akcyzowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku składów celnych. W składach dopuszcza się stosowanie różnych form przetworzenia towarów, np. blendowanie, przepakowanie i etykietowanie, tym niemniej nie przewiduje się podjęcia działalności produkcyjnej poza jedynie rozlewaniem wyrobów alkoholowych. 

 

Kontyngenty ilościowe i taryfowe 

W Wielkiej Brytanii rozróżnia się dwa rodzaje kontyngentów w imporcie: kontyngenty/ograniczenia ilościowe (import licensing quotas) oraz kontyngenty taryfowe (tariff quotas). Kontyngenty te stanowią w pierwszym przypadku formę restrykcji ograniczających import określonych towarów z niektórych krajów zaś w drugim przypadku są formą preferencji umożliwiającą import określonych towarów według obniżonej stawki celnej. W obu przypadkach wysokość kontyngentów ustalana jest dla całej Unii Europejskiej a ich ostateczne rozdysponowanie kontrolowane jest przez Komisję Europejską.  

W poszczególnych krajach członkowskich określone organa rządowe zostały jednakże upoważnione do dopuszczania towarów objętych kontyngentami na obszar celny Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii instytucjami takimi są Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry) i Królewski Urząd Ceł i Akcyzy (HM Customs and Excise). 

Kontyngenty taryfowe rozdzielane są w kolejności zgłoszeń (zasada "first come first Server"). Administrowaniem kontyngentów taryfowych zajmuje się specjalnie do tego powołana komórka w brytyjskim Urzędzie Celnym (HM Customs and Excise, Central Tariff Quotas Unit) mająca swoją siedzibę w Southend-on-Sea (rejon Londynu).  

W przypadku, gdy preferencyjna kwota nie została jeszcze wykorzystana towar wprowadzany jest na obszar celny Unii Europejskiej z preferencyjną stawką celną. W przypadku natomiast, gdy wykorzystanie danej kwoty jest znaczne, do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską wysokości jej wykorzystania, import może być dokonany jedynie w momencie wpłacenia depozytu na poczet należnego cła bądź przedstawienia przez importera gwarancji. Jeżeli kontyngenty taryfowe dotyczą importu z określonych krajów importer musi przedstawić świadectwo pochodzenia wystawione przez odpowiedni urząd kraju objętego preferencjami.  

W przypadku importu niektórych towarów rolno-spożywczych (dotyczy to głównie mięsa i przetworów mięsnych, drobiu, produktów mleczarskich oraz jaj) importer może skorzystać z preferencji celnych dostępnych w ramach kontyngentów taryfowych dopiero po otrzymaniu stosownej licencji importowej. W Wielkiej Brytanii sprawami związanymi z licencjonowaniem towarów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów taryfowych zajmuje się Agencja Płatności Rolnych (Rural Payments Agency) podległa brytyjskiemu Ministerstwu Rolnictwa.