Decyzja ZUS w przedmiocie rozstrzygnięcia sposobu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy dla Wnioskodawcy właściwe jest ustawodawstwo brytyjskie

Decyzja ZUS w przedmiocie rozstrzygnięcia sposobu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy dla Wnioskodawcy właściwe jest ustawodawstwo brytyjskie - strona 1

Decyzja ZUS w przedmiocie rozstrzygnięcia sposobu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy dla Wnioskodawcy właściwe jest ustawodawstwo brytyjskie - strona 2

Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu optymalizacja-zus.org prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystania z tej strony będzie uznane za akceptację warunków Regulaminu.

Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy wydawca serwisu a Użytkownikiem.

O nas

1.1 Serwis optymalizacja-zus.org obsługiwany jest przez Euro-Lex and Partners, 207 Regent St, Londyn, W1B 3HH, Wielka Brytania.

Dostęp do serwisu

2.1 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych przez nas usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów od nas niezależnych serwis jest niedostępny w dowolnym czasie lub na dowolny okres;

2.2 Od czasu do czasu, możemy ograniczyć dostęp do niektórych części serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją serwisu;

2.3 Informacje takie jak kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje przyznane użytkownikowi w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować jako poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, jeśli naszym zdaniem doszło do naruszenia jakiegokolwiek punktu z postanowień niniejszych warunków.

Zasady korzystania z serwisu

3.1 zabronione jest:

3.1.1 stosowania jakiejkolwiek części materiałów serwisu bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców;

3.1.2 kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować, ściągać, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczna lub przekazywania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów z tej strony, z wyjątkiem dopuszczonych powyżej;

3.1.3 zamieszczać link do serwisu z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez uzyskania naszej pisemnej zgody.

Prawa własności intelektualnej – Copyright

4.1 O ile nie określono inaczej, jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w Serwisie, w materiale opublikowanym na jej temat. Te utwory są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

4.2 O ile nie określono inaczej, autorzy materiałów zawartych w serwisie zezwolili zgodnie z § 77 Copyright Designs and Patents Act 1988, na stwierdzenie iż są autorami tych prac.

Odpowiedzialność za zamieszczone informacje i ogłoszenia.

5.1 Artykuły zawarte w materiale na tej stronie są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione straty wynikających z opieranie się na treści publikowanych materiałów.

5.2 W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym wyraźnie wyklucza:

5.2.1 Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być domniemane w ustawie, prawo zwyczajowe lub prawa słuszności

5.2.2 Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu, w tym między innymi odpowiedzialności za:

5.2.2.1 utratę dochodów lub przychodów;

5.2.2.2 poniesione straty gospodarcze;

5.2.2.3 utratę zysków lub korzyści z zawartych umów;

5.2.2.4 utratę przewidywanych oszczędności;

5.2.2.5 utraty danych;

5.2.2.6 utraty wartości firmy;

5.2.2.7 stracony czas;

5.2.2.8 za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, będące wynikiem czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były do przewidzenia.

Materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie.

6.1 Nasz serwis może zawierać materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie, w tym innych użytkowników strony. Możemy wyłączyć odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z błędu, pominięcie lub nieścisłości takiego materiału i nie ponosimy odpowiedzialności za taki materiał.

Linki odsyłające do innych witryn

7.1 Wszystkie zamieszczone linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych.

Materiały dostarczone przez Użytkownika

8.1 Przesyłając materiał (tekst, grafika, itp.) do nas:

8.1.1 Udzielasz nam automatycznie nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i przedstawiania takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączenia go w inne prace w dowolnej formie, mediów lub technologii znanej obecnie lub stworzonej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w takiej treści,

8.1.2 Odstępujesz od wszystkich praw moralnych do tych materiałów.

8.2 Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do publikowania materiałów dostarczonych przez Ciebie jeśli naruszają w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin lub sprzeczne są z obowiązującymi normami etycznymi i zasadami dobrego wychowania

8.3 Zgadzasz się nie zamieszczać materiałów:

8.3.1 które mogą być odebrane jako: oszczercze, obraźliwe, obelżywe, mogące wzbudzać nienawiść rasową, dyskryminujące, bluźniercze, pornograficzne, z naruszeniem zaufania lub prywatności

8.3.2 nie są Twoją własnością lub nie posiadasz stosownego pozwolenia/licencji na ich publikację

8.3.3 które zawierają treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.

8.3.4 które zachęcają do postępowania uznawanego za przestępstwo, podstawy do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób sprzeczne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii

8.3.5 które są technicznie szkodliwe (w tym bez ograniczeń: wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki lub dane, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie).

Ochrona danych i prywatności

9.1 Wszystkie przetwarzane informacje zgodne są z naszą Polityką Prywatności oraz zgodne z Data Protection Act 1998.

9.2 Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie są prawdziwe.

We wszystkich innych nieporuszonych w Regulaminie kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa w Wielkiej Brytanii.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako operator serwisu optymalizacja-zus.org, Euro-Lex and Partners z siedzibą w Londynie, 207 Regent St. przykładamy wielką wagę do respektowania prawa do ochrony prywatności Użytkownika. Gromadzone dane osobowe użytkowników pomagają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby a tym samym dostosowywać funkcjonalność i ergonomię naszego serwisu do wciąż zmieniających się oczekiwań.

W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzona została niniejsza Polityka Prywatności.

Euro-Lex and Partners zbiera dane osobowe i inne dane, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Dane zbierane podczas rejestracji:

1.1. Aby korzystać z pewnych funkcji naszego serwisu, konieczna będzie rejestracja nowego Użytkownika. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych w postaci adresu email, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką, tj. hasło, którego będziesz używać w serwisie optymalizacja-zus.org oraz o miejsce zamieszkania.

1.2 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne)

1.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Euro-Lex and Partners jako administratora danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

2. Dane zbierane podczas zamawiania usługi:

2.1 Po dokonaniu rejestracji, zanim aktywujemy usługe, poprosimy Cię o ponowne podanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku osób działających w imieniu firmy wymagane będzie podane pełnej nazwy firmy/agencji.

3. Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2013 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku wzrosła wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce; dla pewnej grupy przedsiębiorców wartość bazową stanowi natomiast wynagrodzenie minimalne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić jednak co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamieszczanego corocznie w projekcie budżetu państwa (art. 18 ust. 8 s.u.s.). Kwotę tę podaje MPiPS w komunikacie ogłaszanym w Monitorze Polskim.

W 2013 roku wartość prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dn. 14.12.2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r. poz. 1018) – wynosi 3713 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Dla przedsiębiorców najniższa podstawa naliczania składek w 2013 r. wynosi więc 2227,80 zł.

Od podanej wyżej podstawy składki opłacają także osoby, które zgodnie z zapisem art. 8 ust. 6 s.u.s. są uważane za przedsiębiorców, mianowicie: 

  • twórcy i artyści,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustaw: z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
  • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).