Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2013 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku wzrosła wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce; dla pewnej grupy przedsiębiorców wartość bazową stanowi natomiast wynagrodzenie minimalne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić jednak co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamieszczanego corocznie w projekcie budżetu państwa (art. 18 ust. 8 s.u.s.). Kwotę tę podaje MPiPS w komunikacie ogłaszanym w Monitorze Polskim.

W 2013 roku wartość prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dn. 14.12.2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r. poz. 1018) – wynosi 3713 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Dla przedsiębiorców najniższa podstawa naliczania składek w 2013 r. wynosi więc 2227,80 zł.

Od podanej wyżej podstawy składki opłacają także osoby, które zgodnie z zapisem art. 8 ust. 6 s.u.s. są uważane za przedsiębiorców, mianowicie: 

  • twórcy i artyści,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustaw: z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
  • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
Opublikowano w Informacje