Błąd
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Limited company - spółka z o.o. w Anglii Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Limited company - spółka z o.o. w Anglii
 

Ltd - spółka z o.o. w Anglii

Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach. 

Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).  

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby. 

 

Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK 

Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru sądowego w Polsce). Główna siedziba Companies House zlokalizowana jest w Cardiff. Urząd posiada również biuro w Edynburgu oraz lokalny oddział w Glasgow. 

Firma LTD - Limited. Wymagania: 

  • Minimum jeden Dyrektor
  • Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii (funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka)
  • Minimum jeden Udziałowiec – Shareholder (funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka)
  • Standardowy kapitał zakładowy wynosi 1 tys. GBP podzielonych na 1,000 akcji po 1.00 GBP każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o. Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd. 

Spółki prawa handlowego posiadające adres rejestrowy na terenie Szkocji mają obowiązek rejestrowania w Edynburgu.  

W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House wraz z opłatą rejestracyjną następujących dokumentów: 

Memorandum of Association - spełnia jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company. 

Articles of Association - określają prawa udziałowców/ akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw. 

Formularz Form 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki. 

Formularz Form 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy. 

Formularz 10 oraz formularz 12 są dostępne w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/  

Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. "Certificate of Incorporation" Zarejestrowanie spółki trwa około 5 dni.  

W stosunku do nazwy firmy występują pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru nazwy firmy są dostępne na stronie internetowej Companies House, pod adresem: www.companieshouse.gov.uk/ 

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców / akcjonariuszy. 

 

Opłaty rejestracyjne 

Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.  

Companies House wprowadziło możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną. W przypadku formularzy elektronicznych opłata zwykła wynosi 15 funtów oraz 30 funtów w przypadku rejestracji tego samego dnia. Usługa rejestracji elektronicznej jest aktualnie dostępna wyłącznie dla firm-agentów zajmujących się pośrednictwem w rejestracji spółek. 

 

Informacje o zarejestrowanych firmach w UK 

Podstawowe dane o zarejestrowanych firmach (np. data i nr rejestracji, kiedy firma przekazała ostatnie sprawozdanie finansowe, czy nieprowadzone jest przeciwko niej postępowanie upadłościowe) Companies House udostępnia nieodpłatnie. Fotokopie złożonych tam dokumentów udostępnia się natomiast odpłatnie. Informacje na temat zarejestrowanych tam spółek można uzyskać osobiście kontaktując się z jednym z biur bądź oddziałów Companies House, telefonicznie, listownie (fax`em) bądź przy pomocy internetu. 

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do zawartych w Companies House danych w formie bądź aktualizowanych co miesiąc nośników elektronicznych (płyty CD) bądź dostępu do bazy danych poprzez internet.