Jak uniknąć płacenia składek ZUS dzięki zatrudnieniu w Anglii

Jak uniknąć płacenia składek ZUS dzięki zatrudnieniu w Anglii - Pytania i odpowiedzi

Czy z programu optymalizacji kosztów ZUS mogą korzystać Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników?

Oczywiście!

Nasza oferta kierowana jest do osób odprowadzających pełne składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - bez względu na to, czy zatrudniają dodatkowo pracowników czy też nie.

Celem wyrejestrowanie siebie ze wszystkich ubezpieczeń składa się do ZUS jedynie druk ZUS ZWUA.

Program „Optymalizacja ZUS” dokonuje całkowitego wyłączenia z polskiego ubezpieczenia dla tej osoby (właściciela) - nie zmienia jednak niczego dla ewentualnych pracowników etatowych, których ten zatrudnia w swojej polskiej firmie - oni nadal podlegają pod polski ZUS.

W Polsce prowadzę dwie różne działalności gospodarcze i do ZUS odprowadzam podwójną składkę zdrowotną od każdej działalności Jak będzie z opłatami w przypadku zatrudnienia w UK?

Posiadając umowę o pracę w Wielkiej Brytanii, Przedsiębiorca zostaje całkowicie wyłączony z obowiązku odprowadzania składek do polskiego ZUS, zatem w ogóle nie płaci w Polsce składek na ubezpieczenie zdrowotne - niezależnie od tego, ile takich działalności gospodarczych w Polsce będzie prowadził.

W momencie wdrożenia programu "Optymalizacja ZUS" taka osoba podlega pod brytyjski system ubezpieczenia społecznego gdzie należne zobowiązania reguluje nasza Firma w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.

Skoro prowadzę działalność gospodarczą w Polsce dlaczego mam podjąć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii?

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego.

W praktyce oznacza to, że wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem i składkami ZUS od momentu zatrudnienia są regulowane przez Pracodawcę brytyjskiego, zaś w polskim ZUS Przedsiębiorca dokonuje całkowitego wyrejestrowania ze wszystkich składek – również zdrowotnej.

Na jakim stanowisku zostaje zatrudniony Przedsiębiorca z Polski, jeśli decyduje się na wdrożenie programu "Optymalizacja ZUS"?

W związku z uruchomieniem nowej usługi przez jedną z naszych partnerskich firm - komercyjny dostęp do prywatnej sieci VPN w UK, USA, Francji i Polsce prowadzimy aktualnie rekrutacje na stanowisko administratora i kontrolera prywatnej sieci VPN w Wielkiej Brytanii

Praca nie jest skomplikowana i praktycznie każdy jest w stanie ją wykonać, gdyż polega na codziennym korzystaniu z internetu.

To nie jest żart :) praca polega na codziennym, w ilości min. 17 godzin tygodniowo, korzystaniu z internetu, najlepiej w taki sam sposób jak zazwyczaj.

Wprowadzana obecnie na rynek przez naszego Partnera usługa dostępu do prywatnej sieci VPN jest w ostatniej fazie testów przed oddaniem jej do komercyjnego użytku, konieczne jest dokładne przetestowanie jej zachowań w praktycznie każdym możliwym scenariuszu - a możliwości i zachowanie sieci najlepiej sprawdzić w trakcie jej bieżącego użytkowania

Ponieważ komercyjna usługa dostępu do prywatnej sieci VPN dla klientów biznesowych i indywidualnych polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia i dostępu do internetu, zlecona przez nasza firmę i wykonywana praca polega na wykonywaniu dokładnie tych samych czynności które wykonuje komercyjny klient - w tym wypadku użytkowania internetu. Tylko w taki sposób można określić parametry techniczne sieci w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączeń oraz na zastosowania właściwych ustawień sprzętu i całej infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za utrzymanie sieci poprzez obserwacje natężenia ruchu i zachowania użytkowników.

Krotko mówiąc, wykonując ww. prace, w bardzo łatwy sposób będzie można udowodnić w przypadku kontroli, ze praca została faktycznie wykonana i tym samym uniknąć podejrzeń (np. ZUS'u) o wykonywanie pracy fikcyjnej, pozornej itp. oraz braku konieczności pobytu w UK z uwagi na umożliwiony przez Euro-Lex zdalny dostęp do sieci i możliwość wykonywania powierzonej pracy zdalnie. Na żądanie jesteśmy w stanie przedstawić szczegółowy raport obecności w pracy każdego z użytkowników.

Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN) na Wyspach związane jest z podaniem adresu zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W jaki sposób go otrzymam skoro mieszkam w Polsce?

Realizując program optymalizacji składek ZUS, nasza Firma jest "de facto" pracodawcą Przedsiębiorcy z Polski, dlatego też celem uzyskania NIN i korespondencji urzędowej taki adres udostępnia każdemu w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.

Czy miejsce mojego stałego zameldowania w Polsce ma jakikolwiek wpływ na możliwość zatrudnienia (lub nie) w Wielkiej Brytanii?

Miejsce stałego zameldowania w Polsce w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia w brytyjskiej firmie w Anglii. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, każdy z obywateli krajów członkowskich ma pełną swobodę w wyborze kraju w którym zamierza pracować. 

Czy jako osoba zatrudniona w waszej firmie otrzymam wynagrodzenie za swoją pracę?

Oczywiście!

Za pracę wykonaną dla naszej firmy, każdy z zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie wynikające z kontraktu.

Czy wykonywana praca polega na rekomendowaniu kolejnych osób chętnych optymalizować koszty swojego ZUSu? Czy jeśli nie zarekomenduję żadnej kolejnej osoby, grożą mi jakieś konsekwencje wynikające z niewywiązania się z kontraktu?

W programie "Optymalizacja ZUS" nie ma konieczności rekomendowania nowych osób i każdy nasz Klient może korzystać z optymalizacji kosztów – nawet jeżeli nie znajdzie dodatkowego podmiotu, który podpisze z nami umowę.

Natomiast określona w kontrakcie praca nie jest skomplikowana i praktycznie każdy jest w stanie ją wykonać, gdyż polega na codziennym, w ilości min. 17 godzin tygodniowo korzystaniu z internetu, najlepiej w taki sam sposób jak zazwyczaj

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS?

Oczywiście!

Wspólnicy spółki cywilnej opłacający do tej pory składki do ZUS indywidualnie jako Przedsiębiorcy mogą wykorzystać proponowane przez naszą Firmę rozwiązania optymalizacji kosztów ZUS. 

Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS? Czy jak wypadku pracy nakładczej polski Sejm może zmienić zasady?

Proszę pamiętać, iż w przypadku zatrudnienia w innym kraju Unii, taka osoba podlega pod dyrektywy unijne a nie przepisy lokalne zatem wszelkie zmiany jak np. wyłączenie umów zlecenia czy potem pracy nakładczej - tutaj nie mają wpływu na program optymalizacji kosztów ZUS. 

Polski ustawodawca wpływa na zmianę i stanowienie przepisów lokalnych - polskich, zaś nasi Klienci korzystają z rozwiązań określonych dyrektywami unijnymi, których treść polski ustawodawca musi respektować.

Tak długo jak Polska będzie krajem członkowskim Unii Europejskiej, tak długo dopuszczalne będzie optymalizowanie kosztów ZUS w naszym programie.

 

Jaka jest podstawa wynagrodzenia z zawartej umowy o pracę w Wielkiej Brytanii?

Podstawa wynagrodzenia, od której rozliczane są wszelkie należności związane z umową o pracę to kwota 107 funtów tygodniowo, po 12 tygodniowym okresie próbnym istnieje możliwość podwyższenia wynagrodzenia do 150 funtów tygodniowo.

Każdy z naszych pracowników wraz z podpisanym kontraktem - umową o pracę otrzymuje stosowne potwierdzenie zatrudnienia wraz informacją o wynagrodzeniu, stanowisku oraz charakterze wykonywanej pracy

Czy korzystający z programu optymalizacji kosztów ZUS ma wgląd do wysokości odprowadzanych składek do odpowiednika polskiego ZUS-u w Wielkiej Brytanii?

Oczywiście!

Raz w tygodniu dla każdego z naszych pracowników generowane jest zestawienie z wykazem kwoty brutto wynagrodzenia oraz wartości naliczonych i opłaconych składek na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek w Wielkiej Brytanii - tzw. Payslipy

Payslipy - brytyjskie odpowiedniki Raportów RMUA przesyłamy w formie elektronicznej do końca każdego tygodnia

Dodatkowo po zakończeniu roku podatkowego w Anglii, każdy zatrudniony otrzymuje rozliczenie roczne tzw. P-60

Który konkretnie przepis wspomnianych rozporządzeń mówi o fakcie podlegania pod brytyjski system ubezpieczeń, jeżeli prowadzę działalność w Polsce i mam umowę o pracę w Wielkiej Brytanii?

Artykuł 14 c (5) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 reguluje m.in. zasady szczególne stosowane do osób będących równocześnie pracownikami najemnymi na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadzących działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego

Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego podlega:

a. ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem lub, jeżeli jest zatrudniona na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z art. 14 ust. 2 lub 3, chyba że lit. b stanowi inaczej;

b) innemu ustawodawstwu w przypadkach wymienionych w załączniku VII:

Polska nie wprowadziła do tego załącznika zapisu o stosowaniu polskiego ustawodawstwa w przypadku prowadzenia działalności na własny rachunek w Polsce i zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

Dlatego też osoba prowadząca samodzielną działalność w Polsce i jednocześnie zatrudniona w innym państwie unijnym objęta będzie jedynie ustawodawstwem państwa, w którym wykonuje pracę najemną. Nie będzie miało wówczas zastosowania ustawodawstwo polskie.

Generalnie uznaną zasadą jest podleganie ubezpieczeniom miejsca wykonywania pracy jest to tzw. zasada lex loci laboris. zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporzadzenia 1408/71 EWG, pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga zakres stosowania pojęcia "pracownik", ponieważ zgodnie z prawem wspólnotowym pojęcie to należy interpretować szerzej niż na gruncie prawa polskiego. W odniesieniu do wspólnotowego rozumienia "pracownikiem" jest każdy, kto wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby w zamian za wynagrodzenie. 

Możemy tu zatem zaliczyć oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, również  np. zleceniobiorców po wyjaśnieniu zakresu pojęcia "pracownik" należy zakreślić ramy pojęcia  osoby prowadzącej działalność także w ujęciu wspólnotowym. Do osób prowadzących działalność na własny rachunek zalicza się w takim rozumieniu: 

 • osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • wspólników spółek partnerskich, jawnych i komandytowych,
 • wspólników jednoosobowych spółek z ograniczona odpowiedzialnością,
 • przedstawicieli wolnych zawodów, twórców, artystów oraz
 • rolników 

 

Tak więc w przypadku zbiegu dwóch tytułów osoba jednocześnie będąca pracownikiem w jednym państwie oraz prowadząca działalność w innym zgodnie z powyższą zasada podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje pracę. 

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wspomniane wyjątki od art. 13 ust. 1a rozporządzenia 1408/71 mają zastosowanie w odniesieniu do osób wykonujących pracę w kilku państwach jednocześnie. Mogą oni właśnie w drodze wyjątku, w zależności od sytuacji, podlegać albo przepisom państwa  w którym mają miejsce zamieszkania, albo państwa w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo ich zatrudniające albo pracodawca, z którym zawarli umowę.

Wyróżniamy tutaj trzy podstawowe przypadki: 

 1. W pierwszej kolejności wyjątek stanowią pracownicy delegowani, tj. wykonujący jedynie tymczasowo swoją pracę w innym państwie. 
 2. Następnie, zgodnie z art. 14 ust. 2b(i) rozporządzenia 1408/71 pracownik zatrudniony w kilku państwach członkowskich u rożnych pracodawców lub wykonuje pracę u tego samego pracodawcy w kilku jego zakładach położonych w rożnych państwach członkowskich a jednym z państw zatrudnienia jest państwo  w którym pracownik ma miejsce zamieszkania - objęty jest przepisami ubezpieczeniowymi państwa w którym zamieszkuje, jeśli wykonuje tam część swojej pracy.
 3. Trzeci wyjątek stanowi pracownik zatrudniony jednocześnie w kilku państwach członkowskich a nie zamieszkały ani w państwie w którym siedzibę ma pracodawca, ani w państwie lub państwach w których wykonuje swoją pracę - tu stosuje się przepisy tego państwa na obszarze którego znajduje się siedziba zatrudniającego pracodawcy - art. 14 ust. 2b(ii) rozporządzenia 1408/71.

Czy konieczny jest wyjazd do Anglii aby przystąpić do programu optymalizacji ZUS? Czy trzeba znać angielski?

Jednorazowa osobista wizyta w Anglii jest niezbędna w celu otrzymania numeru ubezpieczenia NIN (National Insurance Number), pełniącego funkcję polskiego NIP-u. Nie jest konieczne posiadanie numeru ubezpieczenia w momencie przystąpienia do programu optymalizacji kosztów ZUS.

Można legalnie pracować w UK bez tego numeru, jednak jest on niezbędny kiedy staramy się np. o świadczenia socjalne (np. na dzieci). Można go jednak nie mieć w ogóle, lub wyrobić w momencie, kiedy okaże się potrzebny.

Rozmowa z urzędnikiem przyznającym NIN odbywa się w Manchesterze, po angielsku. Nasza firma zapewnia pomoc tłumacza podczas tego spotkania oraz jeśli to konieczne w trakcie całego pobytu w UK związanego z przystąpieniem do programu optymalizacji kosztów w Anglii.

Jak wygląda dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce, skoro nie płacę składek na NFZ?

Na podstawie karty EHIC mamy prawo do bezpłatnej podstawowej opieki medycznej w dowolnym kraju UE (a zatem także i w Polsce). Płatnikiem w tym przypadku jest National Health Service - brytyjski odpowiednik NFZ-u.

O ile nie ma większych problemów z opieką medyczną w nagłych przypadkach (zachorowanie np. na grypę też jest nagłym przypadkiem!) - o tyle mogą pojawić się problemy z leczeniem długotrwałym chorób przewlekłych. 

Z jednej strony - częściowym rozwiązaniem jest prywatne dodatkowe ubezpieczenie opieki medycznej. W ramach rozszerzonego abonamentu uczestnik programu "Optymalizacja ZUS" otrzymuje (na życzenie) pakiet Medicover PREMIUM zapewniający rozszerzona opiekę zdrowotną - wraz z nielimitowanym dostępem do lekarzy specjalistów, dostępną w rozbudowanej sieci dobrych placówek medycznych. W razie potrzeby - zakres świadczeń można rozszerzyć bądź dokupić ubezpieczenie opieki medycznej w innej firmie.

Z drugiej strony - w razie poważniejszych zachorowań (np. nowotwór), zapewniona jest bezpłatna opieka medyczną na terenie Wielkiej Brytanii, co akurat jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pacjenta biorąc pod uwagę kondycję polskiej służby zdrowia.

Spotykam się z różnymi opiniami na forach internetowych na temat optymalizacji ZUS. Czy jest to legalne rozwiązanie?

Optymalizacja ZUS nie jest próbą ominięcia i nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne wykorzystującą lukę w prawie.

Zatrudniając się w naszej firmie stajesz się pełnoprawnym pracownikiem podlegającym od tej chwili brytyjskiemu systemowi ubezpieczeń. Od tej chwili nie płacisz już żadnych składek w Polsce, gdyż są one opłacane przez naszą Firmę w Wielkiej Brytanii.

Wiele wpisów na forach internetowych dotyczy nieuczciwych "pośredników", tzw. naganiaczy.

Nasza Firma jest niezależna i sama zatrudnia pracowników, nie bierzemy też udziału w tzw. "piramidach" i nikomu nie obiecujemy obniżenia składek do poziomu 0 zł za polecenie innych.

I rzecz najważniejsza - Euro-Lex and Partners z Londynu jest pierwszą na polskim rynku i zarazem jedyna firmą, której pracownicy (też chyba jako jedyna grupa) nie dosyć że faktycznie wykonują swoją pracę określoną w kontrakcie z brytyjskim pracodawcą, ale też efekty oraz sam przebieg wykonywanej pracy są monitorowane i rejestrowane, więc nie ma żadnego problemu, aby na żądanie kontroli (ZUS, HMRC itp.) w łatwy sposób udowodnić lub przedstawić stosowne potwierdzenie faktu wykonywania pracy w UK, a dzięki zastosowaniu najnowszych stosowanych obecnie technologii bez znaczenia jest to, że w rzeczywistości nasz pracownik był w swoim biurze w Gdańsku lub na konferencji w Egipcie

Nasza firma zainwestowała ponad 200 tys funtów w tzw. 'prywatny internet' - najnowocześniejszą obecnie w Europie (i zarazem najszybszą) prywatną siec korporacyjną VPN, która to umożliwia naszym pracownikom i klientom 'fizycznie' znajdującym się Polsce, wykonywanie pracy w UK (lub Francji czy tez USA) i pozostając jednocześnie w zgodzie z przepisami prawa 

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce – jakie zmiany mnie obejmą po zatrudnieniu się na etacie w Wielkiej Brytanii?

Jedyna zauważalna zmiana to fakt, że nie płaci się składek do ZUS z chwilą podjęcia pracy na etat w Anglii. Podatki, rozliczenia z Urzędem Skarbowym pozostają bez zmian.

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego. W praktyce oznacza to, że wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem i składkami ZUS od momentu zatrudnienia są regulowane przez Pracodawcę brytyjskiego, zaś w polskim ZUS Przedsiębiorca dokonuje całkowitego wyrejestrowania ze wszystkich składek – również zdrowotnej.

Jakie składki muszę płacić do ZUS w Polsce będąc zatrudnionym w Wielkiej Brytanii?

Z uwagi na zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i przeniesienie obowiązku rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne w UK, nie ma obowiązku opłacania żadnej ze składek do ZUS!

Nie płaci się nawet składki zdrowotnej w Polsce niezależnie od tego, ile działalności gospodarczych w Polsce będzie Przedsiębiorca prowadził. – z chwilą podpisania umowy o prace w Anglii wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne w tym i zdrowotne opłaca w Wielkiej Brytanii nasza Firma w ramach miesięcznego abonamentu, jednak z uwagi na fakt, iż przepisy w Polsce zmieniają się zbyt często - w każdym przypadku prosimy o uzyskani szczegółowych informacji w tym zakresie 'u źródła' czyli w ZUS'ie

Czy posiadając zaległości w opłacaniu składek do ZUS mogę przystąpić do realizacji programu "Optymalizacja ZUS"?

Każdy Przedsiębiorca może dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, motywując to podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę w Anglii. Zaległości w opłacaniu składek nie mają jednak żadnego wpływu na możliwość podjęcia zatrudnienia w innym państwie UE.

Zaległości w opłacaniu składek nie powinny mieć również żadnego wpływu na fakt wyrejestrowania, jednak należy mieć świadomość, iż niezależnie od aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej Przedsiębiorcy, ZUS ma prawo domagać się opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Pobieram zasiłek rodzinny z MOPS w Polsce. Czy po przystąpieniu do programu optymalizacji kosztów ZUS będę musiał z niego zrezygnować?

Zasiłek rodzinny można pobierać tylko z jednego systemu opieki społecznej.

Przedsiębiorca zatrudniony w Wielkiej Brytanii może pobierać zasiłek w Polsce bez jakichkolwiek zmian. Jeżeli jednak indywidualnie zdecyduje, że chciałby pobierać zasiłek w Wielkiej Brytanii, może się o to ubiegać INDYWIDUALNIE po dopełnieniu wszystkich procedur formalnych w Wielkiej Brytanii, czyli przede wszystkim po otrzymaniu numeru NIN. Zasiłek na dzieci w Wielkiej Brytanii wynosi 20 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko, zaś na każde następne 13,20 funta tygodniowo.

Procedura otrzymania Child Benefit w istocie jest żmudna i skomplikowana. Samo złożenie wniosku o przyznanie zasiłku nie gwarantuje jego otrzymania. Jeśli urząd wyda decyzję odmowną, co prawda jest możliwość odwołania się, jednak nie ma pewności zmiany wcześniejszego rozstrzygnięcia. Istnieje jeszcze wiele innych kwestii, np. zbyt krótki czas pobytu w UK, dublowanie wniosków o zasiłek dla tego samego dziecka, które sprawiają, że cały proces może okazać się bardzo zawiły.

Czy starając się o kredyt w polskim banku mogę wykazać dochód uzyskiwany z zatrudnienia w Anglii w ramach optymalizacji kosztów ZUS?

Dochód uzyskiwany przez zatrudnienie na etacie w Wielkiej Brytanii jest honorowany przez banki w Polsce. Oferta banków różni się między sobą, a niektóre z nich wymagają dłuższego okresu zatrudnienia, np. min. 6 miesięcy przy staraniu się o kredyt.

Każdemu z naszych pracowników wystawiamy zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, ponadto w przypadku konieczności potwierdzenia faktu wykonywania pracy przez zatrudnioną w naszej firmie osobę - również szczegółowe potwierdzenie wykonywanie pracy - data, godzina, łączny czas spędzony w pracy w wybranym okresie czasowym.

Czym jest numer NIN i co jego posiadanie w rzeczywistości oznacza?

Numer NIN (National Insurance Number) to indywidualny dla każdego Pracownika numer ubezpieczenia społecznego, który jest niezbędny do prawidłowego naliczenia składek oraz w przyszłości korzystania ze świadczeń np. emerytalnych. Jego odpowiednikiem w Polsce jest numer PESEL.

Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii powinien ubiegać się o nadanie numeru NIN. Jest on nadawany tylko raz w życiu i każdorazowo stanowi podstawę do identyfikacji ubezpieczonych w przypadku potrzeby poświadczenia okresów ubezpieczenia.

W celu nadania numeru NIN należy przejść procedurę formalną podczas spotkania z brytyjskim urzędnikiem w Job Centre Plus w Manchesterze po wcześniejszym umówieniu telefonicznie takiego spotkania.

Po przystąpieniu do programu optymalizacji kosztów ZUS, każdy nowy pracownik umawiany jest na taką wizytę w dogodnym dla siebie terminie, podczas której jeśli to konieczne ma zapewnioną pomoc tłumacza bez żadnych dodatkowych opłat. 

Czy opłacając składki zdrowotne w Anglii mam zapewnioną opiekę medyczną w Polsce?

Oczywiście!

Jako pracodawca nasza Firma opłaca wszystkie wymagane składki do brytyjskiego odpowiednika ZUS za wszystkich Przedsiębiorców korzystających z programu "Optymalizacja ZUS" i zatrudnionych przez EURO-Lex and Partners

Czy dochód uzyskiwany w Anglii muszę wykazywać również w Polsce?

Dochody uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce!

Ich wysokość wpływa jedynie na określenie właściwego wskaźnika do naliczania podatku z działalności gospodarczej w Polsce.

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii, zgodnie z Konwencją między Rzecząpospolitą a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podwójnemu opodatkowaniu zapobiega się poprzez zastosowanie metody wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że dochód osiągnięty za pracę wykonywaną za granicą, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. 

Dochód ten będzie miał jednak wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów, osiągniętych w Polsce, opodatkowanych według skali podatkowej.

Co się dzieje w przypadku rezygnacji z optymalizacji ZUS i zakończenia pracy w Wielkiej Brytanii – jaki jest los opłacanych w trakcie trwania zatrudnienia składek na ubezpieczenie społeczne?

W sytuacji, gdy Pracownik kończy współpracę z brytyjskim pracodawcą to jego okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii będzie wliczał się np. do ciągłości lat pracy i okresu składkowego.

Zakończenie stosunku pracy nie ma wpływu na okres już naliczonego ubezpieczenia i opłaconych składek w Polsce. Informacje dotyczące rozliczenia z tytułu zatrudnienia są ewidencjonowane w systemie brytyjskiego zakładu ubezpieczeń społecznych pod indywidualnym National Insurance Number. W każdej chwili można zmienić pracodawcę, a okres dotychczasowego zatrudnienia i ubezpieczenia w żadnym wypadku nie przepada. Sytuacja ta dotyczy zarówno Wielkiej Brytanii, Polski, jak i każdego innego państwa członkowskiego UE.

Należy pamiętać, iż w przypadku ustania sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń w UE, osoba podlega pod system ubezpieczeń w tym państwie, w którym pozostaje aktualny tytuł do ubezpieczenia.

Przykład: Pracownik, zatrudniony w Wielkiej Brytanii, który jednocześnie prowadzi działalności gospodarczą w Polsce w momencie rozwiązania umowy o pracę, ponownie obowiązkowo podlega pod polski system ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli z chwilą rozwiązania umowy w Anglii ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie do ZUS.

Czy charakter wykonywanej pracy nie będzie zakwestionowany przez polski ZUS jako tzw. "pozorność pracy"?

Polski ZUS nie ma podstaw prawnych oraz narzędzi do kontrolowania umowy o prace zawartej w innym kraju Unii Europejskiej.

Z tytułu takiej umowy o prace - polski Klient podlega pod przepisy oraz ustawodawstwo brytyjskie a nie polskie, zatem nie ma możliwości kontrolowania i prób kwestionowania takiej umowy.

Inna sprawa, to fakt ze obecnie ZUS i HMRC przeprowadzają wyrywkowe kontrole wśród pracowników zatrudnionych w UK i żądają, oprócz potwierdzenia adresu w UK (które już nie wystarcza) oraz faktu udokumentowania wykonywania pracy w UK poprzez przedstawienie np. omów najmu mieszkania, rachunków, biletów itp., co z pewnością dla osób optymalizujących swoje składki na ubezpieczenie społeczne poprzez zatrudnienie w innym kraju UE stanowi w tej chwili sprawę do natychmiastowego załatwienia i rozwiązania problemu 

Euro-Lex and Partners z Londynu jest pierwszą na polskim rynku i zarazem jedyną firmą, której pracownicy (też chyba jako jedyna grupa) nie dosyć że faktycznie wykonują swoją pracę określoną w kontrakcie z brytyjskim pracodawcą, ale też efekty oraz sam przebieg wykonywanej pracy są monitorowane i rejestrowane, więc nie ma żadnego problemu, aby na żądanie kontroli (ZUS, HMRC itp.) w łatwy sposób udowodnić lub przedstawić stosowne potwierdzenie faktu wykonywania pracy w UK, a dzięki zastosowaniu najnowszych stosowanych obecnie technologii bez znaczenia jest to, że w rzeczywistości nasz pracownik był w swoim biurze w Gdańsku lub na konferencji w Egipcie 

Jak prawidłowo dokonać wyrejestrowania z polskiego ZUS?

W sytuacji, gdy Przedsiębiorca NIE zatrudnia w swojej firmie żadnych pracowników, w celu prawidłowego wyrejestrowania w ZUS powinien złożyć następujące druki:

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze wszystkich ubezpieczeń;
 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej;

W sytuacji, gdy Przedsiębiorca zatrudnia w swojej Firmie pracowników  podlegających pod polskie ustawodawstwo, w celu właściwego wyrejestrowania wyłącznie siebie z polskiego ZUS wypełnia i składa w ZUS jedynie:  

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze wszystkich ubezpieczeń.

Jakie są wymagania, aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC)?

Na podstawie zatrudnienia na umowie o pracę w Wielkiej Brytanii, pracodawca brytyjski odprowadza z tytułu wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne, co jest podstawą do wydania i korzystania przez Pracownika z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Aby uzyskać kartę EKUZ trzeba mieć już nadany numer NIN - czas oczekiwania na spotkanie to obecnie 5 do 7 dni, uzyskanie numeru NIN związane jest z koniecznością 1-2 dniowego wyjazdu do Manchesteru w Anglii gdzie odbywają się rozmowy z urzędnikiem. Po uzyskaniu numeru należy złożyć wniosek online na stronie NHS o wydanie karty. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (ang. European Health Insurance Card, EHIC) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/info_dla_uprawnionych_z_innych/informacje-ogolne

z ww informacji jasno wynika, ze polski NFZ oferuje/refunduje tylko niektore uslugi medyczne dla posiadaczy karty

Większość naszych klientów i pracowników wybiera najprostsze rozwiązanie, mianowicie prywatne ubezpieczenie zdrowotne (dla siebie lub rodziny) i takie właśnie rozwiązanie polecamy.

Jeśli mieszkam na stałe w Polsce, to czy mogę używać karty EHIC wraz z rodziną w Polsce? Jakie usługi pokrywa karta EHIC?

Posiadając kartę EHIC jesteśmy zwolnieni z opłat za niezbędne, podstawowe usługi medyczne zdefiniowane przez system zdrowotny kraju, do którego podróżujemy.

Oznacza to, ze nie wszystkie usługi, które są darmowe w UK, będą refundowane przez system zdrowotny np. w Niemczech czy Polsce. Planując więc odwiedzenie lekarza w Polsce warto zorientować się najpierw, czy zabieg lub usługa jakich potrzebujemy jest wliczona do zakresu usług podstawowych i czy dana placówka zdrowia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jeżeli Pracownik przepracował w Polsce np. 15 lat, zaś w Wielkiej Brytanii po 2 latach nabył prawa emerytalne, to czy w wieku 60/65 lat należą mu się dwie emerytury, czy też musi zdecydować którą chce otrzymywać?

Prawo do brytyjskiej emerytury nabywa się po min. 7,5 latach składkowych. 

Oprócz tego, należy osiągnąć wiek emerytalny: 60/65 lat. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w danym kraju, w którym przysługuje emerytura, można zacząć ją pobierać.

Po spełnieniu określonych warunków można pobierać obie emerytury wypracowane w tych krajach lub dokonać przeniesienia jednego okresu składkowego i doliczenia do emerytury w drugim kraju.

Czy jest jakaś instytucja w Polsce która może dokonać kontroli mojej pracy dla firmy w Wielkiej Brytanii? Czy muszę okazać np. bilety do Anglii, rachunki za koszty pobytu itp.?

Polskie urzędy obejmują swoim zasięgiem działania i czynności realizowane przez obywateli polskich jedynie na terenie Polski, zatem zatrudnienie na umowę o prace w Wielkiej Brytanii podlega brytyjskiej jurysdykcji.

Istnieje oczywiście taka możliwość, ze brytyjski urząd HMRC zechce zweryfikować fakt wykonywania pracy - w takiej sytuacji, zgodnie z prawda, gdyż wszyscy nasi pracownicy wykonują pracę min. 17 godzin w tygodniu, firma EURO-Lex wystawi stosowne potwierdzenie zawierające m.in:

 • łączny czas spędzony w pracy
 • szczegóły: data, godzina, miejsce wykonywania pracy
 • potwierdzenie wykonywania pracy zdalnej dzięki usłudze VPN - brak konieczności posiadania i przedstawienia na zadanie kontroli umowy najmu mieszkania w UK, rachunków za wodę, prąd etc. oraz biletów za podróże z Polski do Wielkiej Brytanii

Co najważniejsze, zatrudnione przez naszą firmę osoby, dzięki usłudze VPN i specyfice wykonywanej pracy, nie muszą kłamać (do ZUS lub HMRC) iż 'przebywali' i 'wykonywali' w UK 'jakąś prace' jak to się dzieje w przypadku osób z Polski zatrudnionych w innych firmach oferujących optymalizację kosztów ZUS - tym samym nasi pracownicy nie zostaną przyłapani na kłamstwie w przypadku szczegółowej kontroli HMRC bądź dociekliwości ZUS

Bylem dotychczas zatrudniony w innej firmie w Wielkiej Brytanii - Czy istnieje taka możliwość aby firma EURO-Lex sprawdziła czy moje pieniądze wykazywane na payslip są faktycznie/były płacone przez poprzednich pracodawców?

Wg brytyjskiego prawa, jeśli ma Pan potwierdzenie w postaci payslipu to znaczy dla Pana i dla HMRC że należne składki wykazane na payslipie są zapłacone, bez znaczenia, czy pracodawca je faktycznie uiścił czy też nie - w przypadku gdyby były nie zapłacone, HMRC będzie 'ścigał' i ukarze pracodawcę a nie pracownika (jak to się dzieje w Polsce), może Pan więc spać spokojnie, gdyż okres zatrudnienia wynikający z payslipow zostanie Panu zaliczony do okresu zatrudnienia i lat składkowych w UK.

 

W jaki sposób mogę sprawdzić czy mój pracodawca w Wielkiej Brytanii odprowadza (lub odprowadzał) należne składki i podatek z tytułu zatrudnienia w UK?

Aby uzyskać informacje na temat płatności składek lub podatku, należy zwrócić się z wnioskiem do HMRC o potwierdzenie stanu konta (podobnie jak do ZUS)

wniosek do HMRC o uzyskanie informacji nt. wcześniejszych składek NI należy złożyć online:

https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/NIStatement?dept-name=&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk

OK, wiem już wszystko, co zrobić aby rozpocząć współpracę z firmą EURO-Lex , podjąć zatrudnienie w UK i przenieść swoje składki na ubezpieczenie społeczne do Wielkiej Brytanii?

Aby rozpocząć współpracę, w celu sporządzenia umów potrzebne są następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres korespondencyjny w Polsce
 • dane firmy na którą mają być wystawiane faktury
 • informacje o dacie z jaką ma nastąpić zatrudnienie - tylko poniedziałki - termin wyrejestrowania z ZUS to 7 dni od daty podjęcia zatrudnienia za granica 

ADRES W UK UDOSTĘPNIAMY BEZPŁATNIE!

NIE MA RÓWNIEŻ OPŁATY POCZĄTKOWEJ ORAZ INNYCH, DODATKOWYCH LUB UKRYTYCH KOSZTÓW 

po otrzymaniu ww. danych, przed rozpoczęciem współpracy prześlemy fakturę elektroniczną za 1 okres rozliczeniowy, którą można opłacić przelewem z konta w Polsce - system Dotpay lub kartą korzystając z systemu PayPal

Po uregulowaniu należności za 1 okres zostanie Pan(i) formalnie zatrudniony(-a), wprowadzony(-a) do systemu na listę płac, oraz zgłoszony(-a) jako pracownik do brytyjskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz otrzyma Pan(i) od nas modem/aplikację umożliwiającą połączenie się z siecią VPN oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Anglii: 

Stanowisko: Network Controller/Administrator - tylko dla osób z dostępem online do naszej sieci VPN

a. umowę o pracę EMPLOYMENT AGREEMENT

b. zaświadczenie o zatrudnieniu w Anglii

c. potwierdzenie adresu w Anglii

d. w przypadku kontroli ZUS'u o ustalenie właściwości płacenia składek szczegółowe potwierdzenie wykonywania pracy w UK: data, godzina, czas spędzony w pracy, kto nadzorował pracę itp.

Rząd angielski zaostrza politykę "dobrego wujka" szczególnie od 1 stycznia 2014 kiedy rynek pracy otworzy się dla Bułgarii i Rumunii, co będzie jak rząd brytyjski zmieni istniejące przepisy i wszystko przybierze inne formy prawne, czyli nie będzie tak łat

Stosowane rozwiazania sa regulowane prawem UE a nie poszczegolnych krajow czlonkowskich (Polski lub UK), tak ze wewnetrzna polityka UK wobec np. Rumunow lub Bulgarow nie ma tutaj zadnego zastosowania, tak samo jak rzad brytyjski nie ma mozliwosci zmiany przepisow UE ktore musza obowiazywac wszystkie kraje Wspolnoty

Co się stanie jak firma zakończy działalność w Anglii - kto będzie opłacał dalej ubezpieczenie i co się stanie ze środkami tam zgromadzonymi? Jeżeli z jakiegoś powodu zaprzestanę opłacania składek przed upływem 7,5 roku, czy będę musiał czekać do tej dat

Obawiam sie iz taka sytuacja nie nastapi, kancelaria sie rozwija I nie zamierza konczyc dzialalnosci, m.in. z uwagi na ilosc obslugiwanych klientow, chcacych placic skladki 30-35 lat – tzw. stalych klientow ktorzy placac nam za nasze uslugi przede wszystkim oszczedzaja na kosztach ZUS. Nasza firma zarabia, Klient korzysta, nie znam osoby ktora prowadzac taki biznes go po prostu zamknie, wiec z powodzeniem moge stwierdzic, iz predzej powinien sie Pan obawiac upadku lub rozwiazania ZUS niz naszej firmy – nie jestesmy deficytowi, nie trzeba do nas dokladac.

VPN - praca wykonywana zdalnie

Praca ma polegać na korzystaniu z Internetu przez 17 godzin tygodniowo, a jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że w danym tygodniu na skutek różnych okoliczności nie będzie to 17 godzin tylko mniej, np. 12 - 14 godzin, to co wtedy?.

Istnieje mozliwosc aby `nadrobic` brakujace godziny w nastepnym tygodniu. Jednak uwazam iz nie jest na miejscu zadawanie tego typu pytan pracodawcy, mozliwe ze w PL sa inne zwyczaje, jednak w UK, jesli pracownik wie ze ma do wykonanie zakontraktowane 17 godzin w tygodniu I powaznie podchodzi do tego zlecenia (jak do kazdej innej pracy), prosze mi wierzyc iz majac do dyspozycji cale 7 dni, nie jest zadnym problemem wykonac 17 lub wiecej godzin, tym bardziej wiedzac iz tego typu praca pozwoli na przeniesienie skladek do UK, tym samym uzyskanie sporych oszczednosci na roznicy w kosztach miesiecznych.

Pracuję 12 godzin dziennie więc mnie prawie nie ma w domu i co będzie jak zabraknie mi tych godzin? I czy taka praca w świetle prawa polskiego i brytyjskiego nie jest zwykłą fikcją?

Praca nigdy nie bedzie uznana za fikcyjna, jesli rzeczywiscie zostala wykonana. W tym wypadku latwo jest fakt udowodnienia faktu wykonania pracy (polaczenie z internetem dzieki sieci VPN) w postaci np. logow. fikcja bedzie w przypadku, jesli nie bedzie Pan w ogole korzystal z vpn, tym samym nie bedzie mozliwosci potwierdzenia faktu wykonywania pracy – brak logow polaczen. Reasumujac, jesli podejdzie Pan do zlecenia jak do pracy ktora trzeba wykonac – uzyc polaczen vpn 17h, wykona Pan to, nikt nigdy nie zarzuci Panu fikcji lub pozornosci pracy, jak w przypadku pracownikow naszej `konkurencji`, gdzie tzw. Consultant nie dosc ze nie wiedzial na czym polega jego praca ani tez nie byl w zaden sposob udowodnic ze cos lub z kims `konsultowal` na slowacji lub w UK.

Moja praca polega na jeżdżeniu a właściwie na uczeniu jeżdżenia po ruchliwej Warszawie, nie można więc wykluczyć wypadku samochodowego, który czasowo, albo na stałe pozbawi mnie możliwości zarobkowania. Jeżeli zdarzyłby się taki wypadek i zostanę kaleką n

Przede wszystkim, Pana codzienna praca kierowcy nie ma nic wspolnego z praca VPN, gdzie logiczne I oczywiste bedzie, ze w sytuacji jesli ulegnie Pan podczas wykonywania tej pracy (VPN, internet), na pewno bedzie mial Pan mozliwosc ubiegania sie o odszkodowanie. Natomiast wypadek samochodowy w zaden sposob nie zostanie uznany za wypadek podczas pracy z VPN. De facto, da to 2 rozne rodzaje pracy I powinien miec Pan oddzielne ubezpieczenie na wypadek sytuacji zwiazanej z praca kierowcy. Najlepszym rozwiazaniem jest prywatne ubezpieczenie medyczne, gdzie ustali Pan zakres ochrony I w kazdym przypadku bedzie mial zapewniona pomoc medyczna jesli bedzie taka koniecznosc

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii - oszczędności na składkach ZUS i podatku - kliknij aby rozwinąć tematy

Jak uniknąć płacenia składek ZUS i podatku dochodowego dzięki rejestracja firmy LTD w Wielkiej Brytanii

Mieszkam w Polsce i zamierzam otworzyć jednoosobową firmę w Wielkiej Brytanii - jakie formy działalności są dla mnie dostępne?

W przypadku firmy prowadzonej samodzielnie, bez wspólników, dostępne są 2 możliwości:

1. firma LTD - większość Polaków myli tą formę działalności z polską spółką z o.o. - firma LTD ma osobowość prawną tak jak polska sp. z o.o. jednak może również być zarejestrowana na 1 osobę oraz nie ma konieczności bycia rezydentem W.Brytanii 

2. sole trader (self-employed) - typowy odpowiednik polskiej 1-osobowej firmy, jednak aby zarejestrować tego typu działalność trzeba być rezydentem brytyjskim i posiadać numer NIN 

Mam pytanie dotyczące działalności w formie sklepu internetowego: jeśli będzie on funkcjonował na domenach polskich (i czy w ogóle będzie mógł?) oraz czy będę musiała tworzyć strony w jęz. angielskim? Czy sklep będzie mógł funkcjonować pod nazwa polską?

Nie ma żadnych określonych reguł ani przeciw-wskazań co do nazwy sklepu lub języka w jakim będzie zamieszczona informacja w internecie, jeśli uzna Pani ze Chiny są Pani rynkiem docelowym może strona być nawet w j. mandaryńskim

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku e-shopu będzie:

 1. Rejestracja firmy LTD w Wielkiej Brytanii
 2. Zamówienie hostingu na serwerze w UK, najlepiej również z uniwersalną domeną
 3. Prowadzenie całej sprzedaży (również tej obecnej) jako firma LTD  

Ponieważ tego typu system wdrażamy już od czterech lat dla 'nie-rezydentów' brytyjskich (również dla osób z Polski), firma EURO-Lex może również pomóc w sprawach technicznych związanych z hostingiem i wszystkimi sprawami IT - współpracująca z nami Partnerska firma ArtWebDesign (hosting, dedykowane serwery, sieci i web development - specjalizacja w e-sklepach) od blisko 4 lat świadczy usługi IT dla klientów EURO-Lex wymagających kompleksowej obsługi w tym zakresie

Chciałbym założyć (wspólnie z żoną) firmę w UK, jednak na stałe mieszkamy w Polsce, nigdy nie byliśmy na Wyspach Brytyjskich, nie znamy języka angielskiego i nie mamy tam żadnych kontaktów - czy w takim wypadku jest możliwe abyśmy mogli być właścicielami

Aby zarejestrować spółkę/firmę LTD, właściciele nie muszą być rezydentami w UK, jednak muszą mieć adres do korespondencji - prywatny oraz adres pod którym firma będzie zarejestrowana w Companies House - odpowiednik polskiego KRS. Jeśli nie posiadacie Państwo adresu w UK i nie macie znajomych którzy mogą taki adres udostępnić, my w swojej ofercie jesteśmy w stanie go zapewnić: 

 • adres prywatny dyrektora/ów - £100 rocznie
 • adres rejestracyjny spółki - Manchester - £100 rocznie, Londyn - od £150 rocznie 

Dodatkowo, jeśli firma zamierza być 'aktywna' trzeba mieć tzw. 'trading address', czyli adres z którego wykonywane są wszelkie 'działania operacyjne' firmy, odbierana i wysyłana jest korespondencja i faktury - może tu być użyty adres dyrektora/-ów lub zamówiony inny, dodatkowy adres. 

Nie znam specyfiki LTD, jak wygląda jej rejestracja, czy jest jakaś "umowa" spółki?

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, istnieją dwie formy własności firm: prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i osoby prawne (incorporated). W przypadku tych pierwszych właściciele są w pełni odpowiedzialni za długi firmy, odpowiadając za nie całym swoim majątkiem. 

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej poprzez osobę prawną jest firma LTD. Jej dyrektor i udziałowcy zwykle nie odpowiadają osobistym majątkiem za jej długi o ile nie poręczyli nim zobowiązań spółki. 

Limited Company pod względem kosztów startu i utrzymania jest formą droższą niż samozatrudnienie lub partnership. W przeciwieństwie do firmy jednoosobowej i spółki cywilnej musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Spółek (Register of Companies, w Companies House), nasza firma w ramach opłaty rejestracyjnej przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty celem zarejestrowania firmy i prześle elektroniczną wersję dokumentów firmy: 

 • Certyfikat założycielski (pdf)
 • Akt założycielski i Status spółki (pdf)
 • Potwierdzenie pierwszego zgromadzenia dyrektorów (pdf)
 • Certyfikat udziałów (pdf)
 • Przykładowy rejestr firmy: rejestr akcjonariuszy, rejestr dyrektorów, rejestr sekretarzy, oraz pozostałe rejestry (pdf) 

Co roku do Companies House musi być wysyłane sprawozdanie roczne oraz dokumenty finansowe. W przypadku spółek o obrocie powyżej 5 mln funtów muszą być poddane audytowi i zatwierdzone przez biegłego księgowego (chartered accountant). Oprócz tego, co roku należy wysyłać do HM Revenue and Customs rozliczenie roczne spółki (Corporation Tax Return). Osobiste rozliczenia podatkowe muszą wysyłać do urzędu skarbowego także dyrektorzy spółki.

Czy po założeniu wspólnie z żoną spółki LTD w Anglii, przystąpieniu do ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii i po wyrejestrowaniu się z ZUS, możemy nadal prowadzić swoje dotychczasowe firmy w Polsce?

Oczywiście!

Swoje dotychczasowe (i nowe) działalności gospodarcze w Polsce prowadza Państwo bez żadnych zmian, natomiast dzięki założeniu firmy Ltd w Anglii i uzyskaniu zatrudnienia w swojej nowej firmie, możecie zaprzestać płacenia składek w Polsce i wyrejestrować się z ZUS. 

Czy rejestrując firmę LTD muszę założyć też jej odpowiednik, czyli sp. z o.o. w Polce? - Gdzieś przeczytałam taką informację, że "bezpieczniej" jest gdy spółka zarejestrowana jest w dwóch miejscach (czego osobiście nie rozumiem), jeśli będę prowadzić dzia

Wszystko zależy od tego, jaki typ działalności Pani prowadzi.

Jeśli jest to działalność ściśle związana z miejscem wykonywania działalności, np. sklep, fabryka, sprzedaż jabłek na bazarze itp. to konieczne jest otwarcie oddziału w Polsce oraz rozliczania należnego podatku do polskiego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w sytuacji gdy Pani działalność to handel w internecie lub sprzedaż produktów/usług 'niematerialnych', np. pośrednictwo, sklep internetowy, tłumaczenia, doradztwo itp. gdzie miejsce faktycznego wykonywania działalności nie ma dla klienta żadnego znaczenia gdyż jest obsługiwany np. przez internet lub telefon, wówczas nie ma potrzeby otwierania oddziału w Polsce.

Czy konieczny jest przyjazd do UK w celu rejestracji firmy LTD?

Nie ma konieczności przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu rejestracji firmy LTD - wszystkie sprawy związane z rejestracją nowej firmy załatwiamy zdalnie (online) po przyjęciu stosownych instrukcji od zleceniodawcy, czyli osoby chcącej zarejestrować działalność w Wielkiej Brytanii 

EURO-Lex and Partners jest autoryzowanym agentem Companies House (odpowiednik polskiego KRS) w zakresie rejestracji spółek/firm LTD oraz autoryzowanym agentem HMRC (odpowiednik polskiego US i ZUS) w zakresie rozliczeń podatków a także składek na ubezpieczenie społeczne

Jeśli moja nowa firma będzie zarejestrowana np. w Manchesterze, czy będę musiała tam jeździć, czy też wszystkie formalności z Państwa firmą załatwiam w Londynie?

Tak w zasadzie to konieczny będzie 1 wyjazd - do Manchesteru, jednak nie w związku z rejestracją firmy w UK, tylko w celu uzyskania numeru NIN w dogodnym dla Pani terminie - loty do Manchesteru są tańsze, miasto mniejsze i załatwić też wszystko można szybciej niż w Londynie 

Z uwagi na adres korespondencyjny który Pani udostępnimy, właśnie w Manchesterze odbędzie się spotkanie z urzędnikiem Jobcenter w sprawie nadania numeru NIN - jeśli Pani wystąpi o NIN w najbliższym czasie, aktualny okres  oczekiwania na interview to 5-7 dni.

Przy okazji takiego wyjazdu można otworzyć rachunek w banku dla firmy oraz, jeśli jest taka potrzeba również osobisty - obecnie Barclays oferuje 2 lata całkowicie bezpłatne konto dla firm, podstawowe konto osobiste również bez opłat.

Natomiast wszystkie sprawy związane z rejestracją oraz prowadzeniem rozliczeń firmy LTD załatwiamy zdalnie i nie ma konieczności wyjazdów do Anglii - Pani skoncentruje się na prowadzeniu biznesu, natomiast EURO-Lex and Partners na prawidłowym jego rozliczaniu w UK.

Ile czasu potrzeba aby zarejestrować firmę w UK? Kiedy moja nowa firma będzie mogla legalnie działać na rynku?

Czas operacyjny na załatwienie całości, tzn. rejestracja nowej firmy w Companies House to maksymalnie 2 dni robocze, chociaż możliwe jest wykonanie tego w przeciągu maksymalnie 4-6 godzin jeśli klientowi bardzo zależy na czasie

Jak to możliwe, że będąc właścicielem firmy LTD w Anglii nie muszę płacić składek do ZUS w Polsce?

Sam fakt bycia właścicielem lub współwłaścicielem firmy LTD w Anglii nie zwalnia automatycznie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce - trzeba być w tej firmie zatrudnionym(-a), np. na stanowisku Dyrektora (lub Sprzątaczki, Kelnera, Kierowcy itp itd.)

Po podjęciu zatrudnienia w swojej własnej firmie LTD nabywa się dokładnie takich samych praw jak każda inna zatrudniona na Wyspach osoba - obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju w którym wykonuje się pracę najemną - czyli jako osoba zatrudniona w Anglii (bez znaczenia jest fakt ze w swojej własnej firmie) podlega się pod brytyjski system ubezpieczeń społecznych, składki zamiast do ZUS płaci się do HMRC w Anglii, również podatek dochodowy od zarobionej kwoty rozlicza się w UK a nie w polskim Urzędzie Skarbowym.

Oto sposób jak uniknąć płacenia ZUS w Polsce dzięki zatrudnieniu w swojej firmie LTD w Anglii:

 1. rejestrujemy dla Państwa firmę LTD (Limited Company)
 2. następnie rejestrujemy firmę jako pracodawcę do HMRC, dodatkowy koszt £50 jednorazowo
 3. zatrudnia się Pan(i) w swojej NOWEJ firmie jako np. Dyrektor
 4. firma wystawia potwierdzenie zatrudnienia, honorowane przez ZUS jak i HMRC
 5. firma zgłasza Pana(-ią) do uzyskania numeru NIN, po jego otrzymaniu o A1

W takiej sytuacji - zatrudnienia we własnej firmie LTD nikt nie jest w stanie (np. podczas kontroli) zarzucić pozornej lub fikcyjnej pracy, gdyż pracując dla swojej firmy LTD w Wielkiej Brytanii, bez znaczenie skąd, z Polski, Francji czy Niemiec, podlega Pan(i) pod ustawodawstwo kraju w którym siedzibę ma pracodawca, czyli firma LTD

Czy jeśli zdecyduję się na założenie LTD, to czy potrzebuje korzystać z usług firmy rozliczającej księgowość? Jeśli tak, to w jaki sposób i dokąd dostarczam dokumenty?

Dodatkowo, oprócz rejestracji firmy LTD firma EURO-Lex and Partners, za kwotę £100 brutto miesięcznie może kompleksowo zając się obsługą księgową firmy LTD (wraz z rozliczeniem listy płac dla max. 3 pracowników) oraz udostępnić Panu dostęp online do naszego systemu księgowego celem samodzielnej rejestracji faktur (zakup, sprzedaż, rozliczenia płatności) 

Korzystając z naszego systemu, można samodzielnie wystawiać f-ry swoim kontrahentom w dowolnej walucie, po zatwierdzeniu transakcji system automatycznie dokonuje przewalutowania i prawidłowo księguje taką transakcję

Aby przetestować nasz system, należy zalogować się na stronie: https://optymalizacja-zus.org/login/accounts-agent-login

user: demo1915395

password: tax779make  

a następnie po 1 etapie autoryzacji, system zapyta o pewne wybrane litery (lub liczby hasła), np. 1, 3 i 5 - będzie to w tym wypadku t, x, 7

W przypadku obsługi i rozliczeń podatku VAT opłata za prowadzenie księgowości wzrośnie do £130 brutto miesięcznie

Z drugiej strony, jeśli ktoś sądzi że zna brytyjskie przepisy podatkowe lub uważa że jest się w stanie szybko nauczyć i czuje 'się na siłach' prowadzić księgowość samodzielnie, może wszelkich rozliczeń dokonywać bez udziału naszej firmy (lub zlecić to innej firmie), jednak proszę pamiętać iż brytyjskie przepisy podatkowe różnią się od tych znanych z Polski i pozorna oszczędność może doprowadzić do sporych kłopotów i kar finansowych w przypadku popełnienia błędu.

Czy potrzebuję założyć konto bankowe w UK dla mojej nowej firmy LTD?

Nie ma obowiązku posiadania konta bankowego w UK dla firmy LTD, przynajmniej dopóki nie będzie konieczności rozliczania np. podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

Natomiast pewnego dnia trzeba będzie udać się do Wielkiej Brytanii na rozmowę w sprawie NIN, tego samego dnia można przy okazji załatwić inne sprawy, np. otwarcie rachunku firmowego w banku - polecamy Barclays Bank (jeden z najlepszych w UK) który oferuje 2 lata całkowicie bezpłatne konto dla nowych firm - £0 za prowadzenie rachunku, £0 za przelewy, wypłaty karta, czekiem itp.  

Dodatkowo, kolejna korzyść z posiadania rachunku w banku w UK - nie ma dostępu do Pańskich pieniędzy żadna instytucja z Polski: ZUS, US, komornik itp. 

Słyszałem że można posiadać konto biznesowe w polskim banku dla brytyjskiej firmy LTD ale niezbędny jest dokument apostille - co to takiego?

Apostille to nic innego jak potwierdzone notarialnie - w Wielkiej Brytanii przez Solicitora, pochodzenie dokumentów

Apostille to standardowy certyfikat nakładany na dokumenty zgodnie z postanowieniami Konferencji Haskiej z 1961 roku. Apostille ma za zadanie ułatwić autentyczności i legalność źródła dokumentów wystawianych za granicą. Nie ma potrzeby legalizacji dokumentów w ambasadach i innych instytucjach rządowych, jeżeli na dokumencie istnieje certyfikat appostille.

Z założenia apostille oznacza, że podpis i pieczęć na dokumencie jest oryginalna, Apostille nie zatwierdza treści dokumentu, potwierdza tylko wiarygodność źródła dokumentu.

Apostille wymagany jest zazwyczaj na różnorodnych dokumentach firmy: np.: w procesie rejestracji oddziału.

Najczęściej legalizowane dokumenty to:

 • Certyfikat założycielski,
 • Certyfikat o nie-upadłości spółki,
 • Akt założycielski,
 • Status spółki,
 • Pełnomocnictwo,
 • Kopie paszportu,
 • Akt urodzenia,
 • Akt małżeński 

Rozumiem, że co m-c EURO-Lex and Partners wystawia fakturę dla mojej firmy za prowadzenie księgowości. Wiem już, że dodatkowo otrzymam payslipy jako osoba zatrudniona w mojej firmie. Gdzie mogę sprawdzać, czy składki na ubezpieczenie społeczne są wpłacane

W każdym momencie nasi pracownicy oraz klienci mogą osobiście, telefonicznie lub listownie skontaktować się z HMRC, dawne Inland Revenue i potwierdzić fakt swojego zatrudnienia oraz zgłoszenia do systemu ubezpieczeń społecznych

Przyjmijmy że rejestrujemy firmę LTD wspólnie z żoną - czy jeśli będę chciał wypłacić pieniądze z konta firmowego LTD w banku w UK to czy będzie potrzebna obecność żony? Pytam o to gdyż nie za bardzo wyobrażam sobie wyjazdu z żoną w interesach...

Obecność żony (jako wspólnika w firmie LTD) będzie konieczna tylko podczas zakładania konta, po złożeniu swojego podpisu do karty wzorów jej obecność nie będzie już później konieczna, gdyż w banku ustalicie czy na czeku ma być jeden podpis (pański lub żony) czy też oba, poza tym, w UK z banku wybiera się pieniądze wkładając kartę do czytnika i następnie podanie pinu lub na podstawie czeku, który żona może podpisać w domu, jeśli ustalicie w banku że do wypłaty pieniędzy potrzebne są 2 podpisy na czeku 

Ponadto, każdy bank oferuje obsługę rachunków online, więc bez żadnego kłopotu można wykonać przelew na konto swoje lub kontrahenta, no i oczyścicie bez żadnego problemu można będzie wypłacać środki zgromadzone na rachunku firmowym korzystając z karty płatniczej, np. w bankomacie 

Czy sprawozdania roczne oraz dokumenty finansowe przygotowywane są przez Państwa firmę w ramach miesięcznego abonamentu £100 czy za dodatkową opłatą?

Wszystkie bieżące rozliczenia firmy, w tym lista płac do 3 zatrudnionych osób, do tego pomoc w zrozumieniu brytyjskich przepisów, konsultacje itp. zawiera się w ramach opłaty miesięcznej w kwocie £100 brutto 

Jeżeli będzie potrzeba rozliczania większej ilości pracowników, stawka wzrasta +£10 za każdego, lub w przypadku naprawdę dużej ilości pracowników istnieje możliwość indywidualnych negocjacji stawek - podobnie jak w przypadku każdego produktu i usługi z naszej oferty

W przypadku rejestracji do podatku VAT - pobieramy jednorazowa opłatę £50 brutto oraz dodatkowe £30 miesięcznie z tytułu rozliczania podatku VAT - tym samy stawka za obsługę księgową firmy LTD wzrośnie do £130 brutto miesięcznie

Rozliczenie roczne firmy LTD - tzw. Annual Return kosztuje £100, jednak wielokrotnie zdarzało się tak, że w wyniku współpracy z naszymi klientami i rozszerzaniem zakresu usług, Annual Return wykonywaliśmy 'on the house', czyli bez opłaty - istnieje wiec możliwość, że w wyniku pewnych indywidualnych ustaleń w trakcie współpracy kwota ta będzie mogła zostać zaoszczędzona

Czy nie jest problemem otwarcie własnej firmy jeśli jestem w UK zatrudniony na kontrakt, a nie chciałbym rezygnować z pracy?

Generalnie odpowiedz sprowadza sie do tego, co jest dozwolone/zabronione w Pana kontrakcie z obecnym pracodawca?

Jak to sprawdzic?

Umowic sie na spotkanie do najblizszego solicitora aby sprawdzil ten kontrakt i dopiero wowczas, majac pewnosc co Pan moze a czego nie wolno (z uwagi np. na zapis w kontrakcie z obecnym pracodawca) wybrac wlasciwa forme powstajacego biznesu.

Słyszałem, że sporo firm (nie tylko z Polski) ale też z Niemiec korzystają z tej formy, żeby obniżać podatki. Jak w UK podchodza do podobnych rozwiązań? Czy stawiają jakieś ograniczenia, czy stwarzają problemy?

Nie, zadnych. Przyjazne warunki prowadzenia biznesu przyciagaja do uk firmy z calego swiata zapewniajac dodatkowy przyplyw pieniedzy do budzetu w postaci np. podatkow, akcyzy etc. – nawet jesli firma jest `mala` rok, dwa czy piec, w koncu biznes sie rozwija, zarabia coraz wiecej, tym samym firma placi podatki, zasila budzet UK a nie np. Polski.

Czy adres rejestracyjny może być taki sam jak adres korespondencyjny firmy? Jak często przychodzą listy do skrzynki? Czy muszę "byc" pod tym adresem?

Nie wiem na czym polega Pana biznes? Jesli nie spodziewa sie Pan prowadzic korespondencji z klientami, komunikacja mailowa wystarczy, to adres korespondencyjny nie bedzie potrzebny. Tak czy inaczej, wciaz nadal bedzie potrzebny adres dla dyrektora, chocby tylko w celu komunikacji z HMRC w sprawie osobistych podatkow I skladek NI. Poniewaz sa to adresy korespondencyjne co w UK jest standardowym I bardzo popularnym I powszechnie stosowanym rozwiazaniem I nikogo, tym bardziej w HMRC nie dziwi stosowanie takich rozwiazan. Oczywiste jest, iz nie ma koniecznosci przebywania pod takim adresem

Obecnie zawiesilem dzialalnosc gospodarcza, bo zaczal mi sie wysoki ZUS. Jak wygladala by suma skladek, gdybym przeniosl firme do Anglii?

Trudno odpowiedziec na wyjatkowo ogolne pytanie bez tak podstawowych informacji jak:

 • Jaki bedzie przewidywany obrot? Jesli powyzej £79000/rok, koniecznosc zgloszenia do vat = dodatkowe koszty
 • Jaki bedzie przewidywany dochod firmy? Jesli ponizej miliona funtow to 20%
 • Ilosc zatrudnionych pracownikow, wysokosc pensji, pozostale koszty? Jesli wynagrodzenie pracownika wynosi ponizej £150/tydzien wowczas jest zwolniony ze skladek I podatku (dochod w ramach kwoty wolnej od podatku w tym biezacym roku podatkowym 2013/2014 to £9440
 • Jaki bedzie przewidywany dochod dyrektora/wlasciciela firmy? Kwota wolna od podatku to rowniez £9440, £786 miesiecznie.

Zakladajac, ze wlasciciel zatrudniony bedzie we wlasnej firmie z obrotem ponizej £79000/rok I wynagrodzeniem miesiecznym na poziomie £780, nie poniesie zadnych oplat – zero skladek i zero zaliczki na podatek.

Podobna sytuacja - wlasciciel zatrudniony we wlasnej firmie ale z zarobkiem £1500 miesiecznie wygeneruje £142.40 zaliczki na podatek i zero skladek.

Inna sytuacja - pracownik zatrudniony w takiej firmie z zarobkiem £1500 miesiecznie wygeneruje £142.40 zaliczki na podatek I £102.48 skladek, wyplata `na reke` wyniesie £1255.12

Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez EURO-Lex rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów ZUS lub chcesz rozpocząć współpracę, wypełnij poniższy formularz
 
SPRAWA PILNA!
Wysyłając niniejszy formularz akceptujesz jednocześnie naszą „Polityką Prywatności ”

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS