Własna firma w Wielkiej Brytanii

This text will be replaced

ZUS nie pyta przedsiębiorców, jak idzie im biznes, tylko każe płacić. Z miesiąca na miesiąc obciążenia są jednak coraz wyższe. W 2012 roku składki ZUS rosły trzy razy – dwa razy w górę poszła składka rentowa, potem podwyższono jeszcze część wypadkową. W sumie zobowiązania wobec ZUS w zeszłym roku wzrosły o 10 proc.

Przedsiębiorcy coraz częściej narzekają na zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności. W Polsce płaci się ponad 40 różnych podatków i opłat. W związku z tym część podatników postanowiła podziękować fiskusowi za współpracę...

Najprostszym rozwiązaniem jest założenie firmy (jednoosobowej, spólki cywilnej lub spółki z o.o) w Wielkiej Brytanii  

Więcej informacji

 • Limited company - brytyjska spółka z o.o.
 • Partnership - spółka cywilna
 • Sole trader - jednoosobowa firma

Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

 • Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem Wysp Brytyjskich.
 • Osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited także nie mają obowiązku posiadania tytułu rezydenta Wielkiej Brytanii - mogą to być obywatele różnej narodowości.
 • Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba - musi ona jedynie pełnić jednocześnie funkcje Dyrektora oraz Udziałowca.
 • Nie ma wymogu, co do minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, jednak przynajmniej jeden udział musi być  przyznany
 • Companies Act nie precyzuje, kiedy współwłaściciele powinni wpłacić kapitał
 • Podstawową walutą kapitału jest funt brytyjski (możliwe jest ustalenie innej waluty)
 • Udziałowcy/akcjonarjusze  są odpowiedzialni jedynie za wniesiony wkład, zatem za wartość posiadanych akcji.
 • Akcjonariusze mogą pokryć swoje udziały gotówką lub raportem materialnym (np.: samochód) i niematerialnym (program, projekt, wiedza itp.)
 • Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). 
 • W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby.
 • spółka Ltd. jest najlepszym rozwiązniem w przypadku osób chcących prowadzić własny e-shop

 

Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK

Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru sądowego w Polsce). Główna siedziba Companies House zlokalizowana jest w Cardiff. Urząd posiada również biuro w Edynburgu oraz lokalny oddział w Glasgow.

Firma LTD - Limited. Wymagania:

·         Minimum jeden Dyrektor

·         Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii (funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Minimum jeden Udziałowiec – Shareholder (funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Standardowy kapitał zakładowy wynosi 1 tys. GBP podzielonych na 1,000 akcji po 1.00 GBP każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.

·         Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji

 

       Jeśli nie posiadacie Państwo adresu w UK my w swojej ofercie jesteśmy w stanie go Wam zapewnić:

 

·         adres prywatny dyrektora/ów - £100 rocznie

·         adres rejestracyjny spółki - Manchester - £100 rocznie, Londyn - od £150 rocznie

Dodatkowo, jeśli firma zamierza być 'aktywna' trzeba mieć tzw. 'trading address', czyli adres z którego wykonywane są wszelkie 'działania operacyjne' firmy, odbierana i wysyłana jest korespondencja i faktury - może tu być użyty adres dyrektora/-ów lub zamówiony inny, dodatkowy adres.

 

·       Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

 • Spółki prawa handlowego posiadające adres rejestrowy na terenie Szkocji mają obowiązek rejestrowania w Edynburgu. 

 

W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House wraz z opłatą rejestracyjną następujących dokumentów:

·         Memorandum of Association - spełnia jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.

·         Articles of Association - określają prawa udziałowców/ akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

·         Formularz Form 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki.

·         Formularz Form 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy.

Formularz 10 oraz formularz 12 są dostępne w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/ 

Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. "Certificate of Incorporation" Zarejestrowanie spółki trwa około 5 dni. 

W stosunku do nazwy firmy występują pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru nazwy firmy są dostępne na stronie internetowej Companies House, pod adresem: www.companieshouse.gov.uk/

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców / akcjonariuszy.

 

Opłaty rejestracyjne w Companies House

Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów. 

Companies House wprowadziło możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną. W przypadku formularzy elektronicznych opłata zwykła wynosi 15 funtów oraz 30 funtów w przypadku rejestracji tego samego dnia. Usługa rejestracji elektronicznej jest aktualnie dostępna wyłącznie dla firm-agentów zajmujących się pośrednictwem w rejestracji spółek.

Nasza firma w ramach opłaty rejestracyjnej przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty celem zarejestrowania firmy i prześle elektroniczną wersję dokumentów firmy:

·         Certyfikat założycielski (pdf)

·         Akt założycielski i Status spółki (pdf)

·         Potwierdzenie pierwszego zgromadzenia dyrektorów (pdf)

·         Certyfikat udziałów (pdf)

·         Przykładowy rejestr firmy: rejestr akcjonariuszy, rejestr dyrektorów, rejestr sekretarzy, oraz pozostałe rejestry (pdf)

 

Informacje o zarejestrowanych firmach w UK

Podstawowe dane o zarejestrowanych firmach (np. data i nr rejestracji, kiedy firma przekazała ostatnie sprawozdanie finansowe, czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie upadłościowe) Companies House udostępnia nieodpłatnie. Fotokopie złożonych tam dokumentów udostępnia się natomiast odpłatnie. Informacje na temat zarejestrowanych tam spółek można uzyskać osobiście kontaktując się z jednym z biur bądź oddziałów Companies House, telefonicznie, listownie (fax`em) bądź przy pomocy internetu.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do zawartych w Companies House danych w formie bądź aktualizowanych co miesiąc nośników elektronicznych (płyty CD) bądź dostępu do bazy danych poprzez internet. 

 

Dodatkowe informacje

·           Czas rejestracji

Czas operacyjny na załatwienie całości, tzn. rejestracja nowej firmy w Companies House to maksymalnie 2 dni robocze, chociaż możliwe jest wykonanie tego w przeciągu maksymalnie 4-6 godzin jeśli klientowi bardzo zależy na czasie.

·           Okoliczności, w których przy rejestracji firmy LTD konieczne jest założenie jej odpowiednika, czyli sp. z o.o. w Polce

Wszystko zależy od tego, jaki typ działalności jest prowadzony.

Jeżeli jest to działalność ściśle związana z miejscem wykonywania działalności, np. sklep, fabryka, sprzedaż jabłek na bazarze itp. to konieczne jest otwarcie oddziału w Polsce oraz rozliczania należnego podatku do polskiego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w sytuacji gdy działalnością jest handel w internecie lub sprzedaż produktów/usług 'niematerialnych', np. pośrednictwo, sklep internetowy, tłumaczenia, doradztwo itp. gdzie miejsce faktycznego wykonywania działalności nie ma dla klienta żadnego znaczenia gdyż jest obsługiwany np. przez internet lub telefon, wówczas nie ma potrzeby otwierania oddziału w Polsce.

·         Konieczność przyjazdu do Wielkiej Brytani w celu rejestracji firmy LTD?

Nie ma takiej konieczności - wszystkie sprawy związane z rejestracją nowej firmy załatwiamy zdalnie (online) po przyjęciu stosownych instrukcji od zleceniodawcy, czyli osoby chcącej zarejestrować działalność w Wielkiej Brytanii

EURO-Lex and Partners jest autoryzowanym agentem Companies House w zakresie rejestracji spółek/firm LTD oraz autoryzowanym agentem HMRC (odpowiednik polskiego US i ZUS) w zakresie rozliczeń podatków a także składek na ubezpieczenie społeczne

·           Księgowość - Accounts, Online 

 

Dodatkowo, oprócz rejestracji firmy LTD, za kwotę £100 brutto miesięcznie możemy zaoferować kompleksową obsługę księgową firmy LTD (wraz z rozliczeniem listy płac dla max. 3 pracowników) oraz udostępnić dostęp online do naszego systemu księgowego celem samodzielnej rejestracji operacji finansowych (zakup, sprzedaż, rozliczenia płatności)

 

Korzystając z naszego systemu, można samodzielnie wystawiać f-ry swoim kontrahentom w dowolnej walucie, po zatwierdzeniu transakcji system automatycznie dokonuje przewalutowania i prawidłowo księguje taką transakcję

 

W przypadku obsługi i rozliczeń podatku VAT opłata za prowadzenie księgowości wzrośnie do £130 brutto miesięcznie

 

·         Audyt Spółki LTD

 

Audyt firmy nie jest wymagany w przypadku prowadzenia małych firm.

Firma jest kwalifikowana jako mała jeżeli spełnia chociaż dwa z trzech kryteriów:

 

·         Przychody firmy są poniżej £5.6 mln

·         Aktywa firmy nie przekraczają wartości £2.8 mln

·         Średnia ilość osób zatrudnionych nie przekracza 50 osób.

Read More
Spółka LLP - Limited Liability Partnership

Limited Liability Partnership - to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością w Szkocji, Anglii i innych częściach Wielkiej Brytanii. Jest formą hybrydową zawierającą elementy spółki z o.o. jak i spółki partnerskiej. Rejestracja LLP wymaga złożenia w Companies House odpowiedniego formularza.

O spółce Limited Liability Partnership - LLP 

LLP posiada osobowość prawną. Udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego majątku.

W skład LLP mogą wchodzić zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa (minimum dwóch członków). Dzielą oni ryzyko, koszta, odpowiedzialność i zyski przedsięwzięcia, przy czym odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanej sumy lub osobistych gwarancji udzielonych w celu zgromadzenia kapitału. 

Spółka akcyjna PLC - Public Limited Company w Wielkiej Brytanii

Public Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółki dostępne są na wtórnym rynku kapitałowym (giełda). Spółka jest osobą prawną. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to 50 tys. GBP.

Public Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółki dostępne są na wtórnym rynku kapitałowym (giełda). Spółka jest osobą prawną.  

Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to 50 tys. GBP, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom a 25 proc. wartości kapitału musi być wpłacone na konto firmy. Stopień odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania spółki ogranicza się do wniesionego wkładu.  

Akcjonariusze nie odpowiadają rzecz jasna za straty spółki majątkiem osobistym. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).  

 

Dofinansowanie dla firm - jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą bez względu czy będzie to w Szkocji, Anglii czy też innej części Wielkiej Brytanii, musi posiadać pewne środki na pokrycie pierwszych kosztów. W większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre. W opracowaniu informacje jak sfinansować początki biznesu.

Otwarcie firmy i pierwsze koszty działalności 

Każdy, kto rozpoczyna swój własny biznes musi posiadać pewne środki na opłacenie rachunków związanych z dzierżawą biura, pokryciem wydatków na marketing czy też zakupem wyposażenia. Oczywiście w większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre.  

Ubezpieczenie zdrowotne, na życie i powszechne w Wielkiej Brytanii

Na brytyjskim rynku dostępnych jest wiele ofert ubezpieczeń na wypadek kontuzji, choroby lub śmierci Twojej – jako pracodawcy, lub Twojego pracownika. Ubezpieczenie w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, czy też Walii, może chronić również Twoją firmę.

Powszechne rodzaje ubezpieczeń dla firm 

Aby zdecydować się na odpowiednią polisę, najpierw trzeba określić ryzyko stojące przed Twoim biznesem i pracownikami. Niektóre rodzaje ubezpieczeń są obowiązkowe dla każdego rodzaju biznesu. Są też ubezpieczenia adekwatne do konkretnego typu działalności. Najpowszechniejszymi rodzajami ubezpieczeń firmowych są:  

Ubezpieczenie majątkowe mienia dla osób prowadzących firmę

Jeżeli Twoja firma jest właścicielem nieruchomości, mienia w Wielkiej Brytanii (Szkocji czy też Anglii) to ważne jest, aby posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje ewentualne straty związane z niespodziewanymi wydarzeniami powodującymi zniszczenia.

Premises Insurance – ubezpieczenie budynku, lokalu

Podczas podpisywanie umowy z agencją ubezpieczeniową należy zwrócić uwagę na grupę ryzyka, która obejmuje dana polisa. Standardowe polisy obejmują rekompensację strat wywołanych:

Zarządzanie ryzykiem w brytyjskiej firmie

Prowadzenie każdego biznesu w Szkocji, Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii, wiąże się z ryzykiem. Ryzyko w ekonomii to ujmując semantycznie stan pomiędzy pewnością a niepewnością. To wszelkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć i ich konsekwencje.

Rodzaje ryzyka 

 • ryzyko strategiczne, np. nowy konkurent wchodzący na rynek
 • ryzyko zgodności, np. nowe uregulowania prawne dotyczące naszej działalności, z którymi zmuszeni jesteśmy działać w zgodzie
 • ryzyko finansowe, np. trudności w uzyskaniu zapłaty od klientów, wzrost stóp procentowych (zwiększenie kosztów pożyczki)
 • ryzyko operacyjne, np. kradzież wyposażenia 
Składka na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) a samo-zatrudnienie w Anglii

Podobnie jak wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, osoby samo-zatrudnione zobowiązane są płacić składki na ubezpieczenie społeczne. W Szkocja, Anglii czy też Walii i Irlandii Północnej, wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup ustalonych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue).

Ubezpieczenie społeczne a samozatrudnienie w UK 

Podobnie jak wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, osoby samo-zatrudnione zobowiązane są płacić składki na ubezpieczenie społeczne. W UK wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup ustalonych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue).  

Osoby samo-zatrudnione kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród sześciu.  

Każda osoba samo-zatrudniona ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Wszyscy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą są zobowiązani do opłacania składki w drugiej grupie (Class 2 National Insurance Contributions).  

Self Assessment - rozliczenie podatkowe w Wielkiej Brytanii

Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę w Wielkiej Brytanii (Szkocji, Anglii, Irlandii Północnej, Walii), zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE. Samo-zatrudnieni (ang. self employed) muszą natomiast na własną rękę zadbać o wypełnienie zeznania podatkowego w formie Self Assessment.

Income Tax - podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii 

Każdy rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia następnego roku, tzn. nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym tak jak to przyjęto w Polsce.  

Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę, zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE i kwota należnego podatku jest regularnie odliczana z pensji bądź emerytury.  

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS