Zarządzanie ryzykiem w brytyjskiej firmie

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Zarządzanie ryzykiem w brytyjskiej firmie

Prowadzenie każdego biznesu w Szkocji, Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii, wiąże się z ryzykiem. Ryzyko w ekonomii to ujmując semantycznie stan pomiędzy pewnością a niepewnością. To wszelkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć i ich konsekwencje.

Rodzaje ryzyka 

 • ryzyko strategiczne, np. nowy konkurent wchodzący na rynek
 • ryzyko zgodności, np. nowe uregulowania prawne dotyczące naszej działalności, z którymi zmuszeni jesteśmy działać w zgodzie
 • ryzyko finansowe, np. trudności w uzyskaniu zapłaty od klientów, wzrost stóp procentowych (zwiększenie kosztów pożyczki)
 • ryzyko operacyjne, np. kradzież wyposażenia 

Powyższe kategorie nie są sztywno ustalone. Niektóre sektory Twojej działalności mogą przynależeć do więcej niż jednej kategorii ryzyka, np. jeżeli ryzyko związane jest z ochroną danych to wiąże się to z rodzajem ryzyka operacyjnego oraz ryzykiem zgodności.  

Inne rodzaje ryzyka obejmują: 

 • ryzyko związane ze środowiskiem, np. katastrofy naturalne
 • ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników, np. utrzymywanie wystarczającej ilości pracowników, utrzymywanie zasad BHP (Health and Safety)
 • niestabilność ekonomiczna i polityczna krajów do których eksportujesz dobra  

 

Ryzyko strategiczne 

Ryzyko strategiczne wywodzi się z: 

 • działań związanych z przejmowaniem istniejącego już interesu luz z fuzją zimnym przedsiębiorstwem;
 • zmian w ilości klientów i rozmiarze popytu;
 • zmian w przemyśle;
 • badań i rozwoju. 

 

Ryzyko zgodności 

To ryzyko związane z dostosowywaniem się do nowych przepisów i regulacji prawnych, które mogą być szkodliwe dla naszej działalności.  

To także konieczność dostosowanie się do sposobu postępowania oczekiwanego przez inwestorów i klientów, np. po przez zapewnianie odpowiedniego ładu korporacyjnego. Należy rozważyć, jak uregulowania prawne związane z BHP (Heath and Safety) wpływają na nasze koszty i jak wpłynie ewentualna zmiana przepisów w tym względzie i czy wymusi ona zmiany w ustalonym sposobie pracy. Jeżeli oferujemy do sprzedaży produkty koncesjonowane takie jak alkohol, to należy liczyć się z tym, że zmiana regulacji prawnych w tym obszarze może nieść za sobą wzrost kosztów. 

 

Ryzyko finansowe 

To ryzyko związane ze strukturą finansową naszej firmy, transakcjami w których uczestniczy i płynnością finansową na co dzień. Jeżeli nasz biznes jest nadmiernie uzależniony od jednego klienta lub grypy klientów i zdarzy się sytuacja, że nie będą oni w stanie nam zapłacić to może to wywołać poważne skutki w zdolności utrzymania się na rynku naszego biznesu. Aby kontrolować ryzyko finansowe należy zwrócić uwagę na:  

 • politykę udzielania kredytów na swoje produkty
 • ubezpieczenie pokrywające ryzykowne kredyty
 • ludzi zajmujących się Twoimi finansami (rekrutacja w tym względzie powinna być szczególnie wymagająca)
 • system kontroli wydatków 

Przy szacowaniu ryzyka finansowego musimy wziąć pod uwagę zewnętrzne czynniki takie jak zmiana stóp procentowych (przekłada się na koszty kredytu) oraz ryzyko związane ze zmiennością kursu walutowego co ma szczególny wpływ na koszty działalności jeśli nasza firma jest uczestnikiem handlu zagranicznego. 

 

Ryzyko operacyjne 

To ryzyko związane jest z podstawowymi działaniami operacyjnymi i administracyjnymi naszej firmy takimi jak: 

 • rekrutacja
 • dostawa
 • transport
 • kontrole księgowe
 • system IT
 • regulacje przepisów wewnętrznych firmy
 • tworzenie i kompozycja zarządu 

Zarządzanie ryzykiem to działanie korzystające z dostępnych procedur, metod i narzędzi pozwalających monitorować ryzyko i zmniejszyć zagrożenia z nim związane. Zarządzanie ryzykiem skupia swoją uwagę na wszystkich wydarzeniach, które mogą rozmijać się z wcześniej założonym planem. Oszacowanie ryzyka to podstawa radzenia sobie z nim. Biznes, który zidentyfikuje ryzyko możliwe do wystąpienia, będzie do niego lepiej przygotowany i tańszym kosztem zniweluje jego efekty. 

 

Co obejmuje zarządzanie ryzykiem? 

 • Szacowanie ryzyka
 • Używanie środków prewencyjnych
 • Metody radzenia sobie z ryzykiem
 • Ubezpieczenie 

 

Szacowanie ryzyka 

Szacowanie ryzyka pozwala określać jego znaczenie dla biznesu i decydować o podejmowaniu działań minimalizujących go lub zapobiegających jego wystąpieniu. Należy wiedzieć, że niektóre ryzyko można wyłącznie zaakceptować i nie ma środków, aby mu zapobiec. Przykładem takiego ryzyko może być zmienny kurs walutowy dla przedsiębiorstwa uczestniczącego w handlu zagranicznym. 

Aby oszacować ryzyka warto jest najpierw zidentyfikować ich postać a następnie ustawić w hierarchii. Punktami odniesienia przy hierarchizacji ryzyk są prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz konsekwencje jakie mogą nieść. Wiele przedsiębiorstw pozycjonuje te zmienne w odniesieniu do 3 stopni (prawdopodobieństwo i konsekwencje): wysokie, średnie i niskie.  

Konstruując biznes plan należy rozważyć jakie ryzyko może wpłynąć na nasze cele biznesowe i czy warto mu zapobiegać, zdarzają się bowiem takie sytuacje, że koszty związane z minimalizowaniem ryzyka są tak duże, iż dużo bardziej racjonalne jest zignorowanie go. 

Istnieje kilka narzędzi służących oszacowaniu ryzyka. Jedną z tych metod jest sporządzenie mapy ryzyka. Jest to metoda służąca ocenie istotności i prawdopodobieństwu wystąpienia poszczególnego ryzyka. Umieszczając ryzyko na mapie dokonuje się jego oceny w skali do 1 do 10. Jeżeli dane ryzyko oszacowane jest na "10" , oznacza to, że stanowi ono kluczowe znaczenie dla naszego biznesu, ocena "0" świadczy o minimalnym wpływie na nasz biznes. Mapa pozwala przedstawić dane ryzyko w odniesieniu do innych ryzyk. Ocenić jego rozmiar i dobrać odpowiednie środki aby go zminimalizować (tak by nie strzelać z czołgu do muchy).  

Należy pamiętać, że ocena ryzyka będzie się zmieniać wraz z tym jak zmienia się nasza firma. Dlatego szacowanie ryzyka powinno być nieustannym procesem a nie jednorazowym działaniem. 

 

Używanie środków prewencyjnych 

Zarządzanie ryzykiem obejmuje procedury, metody i narzędzia wykorzystywane do radzenia sobie z następstwami różnych zdarzeń, które zidentyfikowane zostały jako znaczące zagrożenia dla naszego biznesu. Środki prewencyjne mogą przyjmować bardzo prostą formę. W celu utrzymywania płynności finansowej będzie to na przykład ustanowiona rezerwa finansowa, która może być uruchomiona w kryzysowej sytuacji.  

W przypadku problemów z systemem informatycznym, może to być wcześniejsze stworzenie kopii zapasowych. Programy dotyczące zagrożeń identyfikowanych podczas procesu szacowania ryzyka często przenoszone są na plany ciągłości biznesu, zawierające wskazówki dotyczące zachowania w określonych sytuacjach, np. gdy pożar zniszczy nasze biuro. Nie można uniknąć całego ryzyka ale korzystając z planów ciągłości biznesu można zminimalizować przeszkody stojące na drodze do płynności działania. 

 

Metody radzenia sobie z ryzykiem 

Istnieją 4 metody radzenia sobie z ryzykiem, są to: 

 • akceptacja
 • transfer
 • redukcja
 • eliminacja 

Jeżeli koszty eliminacji radzenia sobie z ryzykiem na własną rękę są zbyt wysokie to możemy dokonać jego transferu. Najpopularniejszym narzędziem transferowym jest ubezpieczenie. Przenosimy w ten sposób część ryzyka na ubezpieczyciela. Można zredukować ryzyko na własną rękę po przez wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa na terenie firmy.  

Proces zarządzania ryzykiem będzie bardziej efektywny, gdy jasno wyznaczysz odpowiedzialność poszczególnych pracowników za konkretne sfery. Zaangażowanie w sprawy zarządzania ryzykiem powinni wykazać nie tylko zarządzający firmą ale również szeregowi pracownicy. 

 

Ubezpieczenie 

Ubezpieczenie nie jest elementem redukcji ryzyka, ale może być użyte jako finansowe narządzie ochrony przed stratami jakie towarzyszą ryzyku. Ubezpieczenie jest formą rekompensaty, po stracie jaką poniesiemy. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być kluczowym czynnikiem dla przetrwania Twojej firmy choćby w przypadku pożaru fabryki.

Niektórych kosztów, które możemy ponieść nie da się ubezpieczyć, np. zniszczonej reputacji firmy. Niektóre z ubezpieczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej są oczywiście obowiązkowe. Na koszty ubezpieczenia ma wpływ między innymi to jak sprawnie zarządzamy ryzykiem. Agencje ubezpieczeniowe zanim ubezpieczą nasz biznes zażądają dowodów na to, że robimy wszystko co w naszej mocy aby zminimalizować ryzyko.

Więcej na ten temat:

Ubezpieczenie majątkowe mienia dla osób prowadzących firmę