Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Praca jako podwykonawca w branży budowlanej w Anglii
 

W Wielkiej Brytanii w branży budowlanej pracują tysiące Polaków. Część z nich to po prostu pracownicy, bezpośrednio zatrudnieni przez swoich pracodawców. Jednak bardzo popularnym sposobem pracy w ‘budowlance’ jest samozatrudnienie (self-employment).

Branża specjalnej troski

Warto pamiętać, że prawo brytyjskie traktuje stosunki panujące w branży budowlanej w dość specyficzny sposób. O ile w innych branżach relacje miedzy wykonawcami a podwykonawcami nie są regulowane w jakiś specjalny sposób, o tyle w branży budowlanej obowiązuje Construction Industry Scheme (CIS).

System CIS reguluje stosunki pomiędzy zleceniodawcą (contractor) i podwykonawcą (subcontractor). W praktyce dotyczy wszystkich firm i osób, które działają w branży budowlanej otrzymując zlecenia nie bezpośrednio od inwestora, lecz od wykonawcy lub podwykonawców.

W ramach systemu CIS zarówno zleceniodawca jak i podwykonawca występują jako niezależne firmy. Dotyczy to także osób samozatrudnionych (self-employed)

 Karta Construction Industry Scheme (CIS)

CIS w praktyce

Trzeba pamiętać, że system CIS dotyczy jedynie osób, które są faktycznie osobami samozatrudnionymi. Dlatego zleceniodawca weryfikując pracownika deklaruje, że nie jest on jego pracownikiem. Jednocześnie urząd podatkowy może zakwestionować status pracownika jako osoby samozatrudnionej. W takiej sytuacji zleceniodawca może ponieść koszty związane z koniecznością wyrównania zaległości w składkach National Insurance.

Zleceniodawca, zanim zapłaci podwykonawcy, ma obowiązek zweryfikować jego status, czyli jaką stawką zaliczki na podatek jest on objęty. Podwykonawca może być więc objęty następującymi stawkami:

- 30 procent – dotyczy osób lub spółek, które nie są zarejestrowane w systemie CIS

- 20 procent – dotyczy większości osób samozatrudnionych zarejestrowanych w CIS

- brutto, czyli brak obowiązku odprowadzania podatku – dotyczy większych firm. Od pieniędzy płaconych takim firmom zleceniodawca nie musi odprowadzać zaliczki na podatek.

Zleceniodawca może zweryfikować status podwykonawcy kontaktując się z CIS helpline. Wystarczającym sposobem weryfikacji jest także korespondencja z urzędu podatkowego potwierdzająca status podwykonawcy. Jeśli zleceniodawca nie wywiąże się z obowiązku weryfikacji podwykonawcy lub nie odprowadzi należnych składek to i tak będzie spoczywał na nim obowiązek uiszczenia zaległości.

Jednocześnie HMRC będzie wymagać od zleceniodawcy wysyłania co miesiąc sprawozdania podsumowującego płatności dla podwykonawców oraz odprowadzone zaliczki. Takie sprawozdanie musi być wysyłane również wówczas, gdy zleceniodawca nie dokonywał żadnych płatności.

 

Dokonując płatności podwykonawcy zleceniodawca powinien wydać podwykonawcy podsumowanie zawierające sumę wypłaty i wysokość odprowadzonej zaliczki odprowadzonej w danym okresie (zwykle miesiącu). Warto zauważyć, że system CIS umożliwia dokonywanie wszelkich rozliczeń z HMRC drogą internetową, bez używania papierowych formularzy.

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS